direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

Hoofdstuk 1 Inleiding

De voorliggende ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het nemen van een projectbesluit ex artikel 3.10 Wro in verband met de voorgenomen bouw van een woning en loods en het intrekken van een vigerend bouwblok. De toekomstige planologische situatie is weergegeven op de bij deze onderbouwing gevoegde plankaart. Deze plankaart is als bijlage 10 in deze onderbouwing opgenomen.

De heer van Lier is 46 jaar en alleenstaand. Hij drijft een bedrijf met 70 melkkoeien en 72 ha. cultuurgrond. De heer van Lier heeft in 2007 een heupoperatie ondergaan. Vanwege deze omstandigheden wenst van Lier de melkveehouderij af te stoten en een nieuw akkerbedrijf annex paardenhouderij op te richten.

De rundveelocatie is gelegen op het adres Heide 36. De bestemming is agrarisch bouwblok. Daarnaast heeft de heer van Lier nog een bouwblok aan Hollander, wat gekoppeld is aan het
bouwblok op Heide 36. Dit bouwblok betreft in feite een verplaatsing van het bouwblok wat oorspronkelijk was gelegen rechts van het adres Hollander 6. Ondanks het feit dat op deze plek het bouwblok is opgeheven, bevinden zich nog gebouwen op die locatie. Op grond van het overgangsrecht zijn de gebouwen op deze locatie toegestaan. Onderstaande luchtfoto geeft de ligging van de 3 genoemde locaties weer.

afbeelding "i_NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01_0001.jpg"


Foto 1: ligging locaties Heide / Hollander 6a / Hollander ongenummerd.


Hoewel er aan de Hollander al een bouwblok beschikbaar is, heeft de heer van Lier de voorkeur om zijn nieuwe bedrijf nabij Hollander 6 (waar het bouwblok voorheen was gelegen) te realiseren en wel op grond van de volgende argumenten:


3. De locatie voor de oprichting van het bedrijf is gelegen nabij aanwezige bebouwing. Door deze clustering is er sprake van een minimale aantasting van de landschappelijke openheid.


De gewenste vestigingslocatie is gelegen in het buitengebied van Heythuysen, gemeente Leudal. In de directe nabijheid van de vestigingslocatie zijn meerdere agrarische bedrijven gelegen, een voormalige agrarische woning en een burgerwoning. De omliggende gronden worden gebruikt voor de teelt van akkerbouwgewassen en als grasland. Ten westen van de vestigingslocatie op een afstand van ongveer 410 meter is het natuurgebied "De Zoom" gelegen.


Het plan is middels een principeverzoek voorgelegd aan de gemeente Leudal. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal heeft bij schrijven van 21 juli 2008 besloten in principe medewerking te verlenen aan de voorgenomen plannen. Het ingediende verzoek, inclusief de aanvulling van 3 juni 2008 en het principebesluit zijn opgenomen in bijlage 1.


Als gevolg van een gewijzigd inzicht van initiatiefnemer en in verband met de wensen van de welstandscommissie en de afstanden die moeten worden aangehouden uit de as van de weg en de nabijgelegen woning is het oorspronkelijke plan gewijzigd. Het betreft vooral een andere situering van de gebouwen. Hierover heeft een ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Inmiddels is de welstandscommissie akkoord met de plannen. Uit het schrijven van 24 september 2009 van de gemeente Leudal kan worden afgeleid dat, ondanks de gewijzigde situatie, nog steeds de bereid bestaat om aan de plannen medewerking te verlenen. De betreffende brief is opgenomen in bijlage 2.


In deze ruimtelijke onderbouwing komen alle relevante aspecten aan de orde op basis waarvan beoordeeld kan worden of het project voldoet aan de uitgangspunten van een goede ruimtelijke ordening en daarmee via een projectbesluit medewerking kan worden verleend.


Hieronder worden de belangrijkste punten uit het voornemen, waarvoor een projectbesluit wordt gevraagd, weergegeven:


Vervallen vigerend bouwblok "Hollander ongenummerd" binnen perceel "Heythuysen K 214"


De ruimtelijke onderbouwing zal voornamelijk ingaan op de locatie waar het nieuwe bedrijf gevestigd gaat worden. Om zeker te stellen dat aanvrager het vigerende bouwblok zal (laten) "intrekken", is in de onderbouwing een daartoe strekkend verzoek opgenomen. Ook in de privaatrechtelijke overeenkomst is de verplichting tot het intrekken van het bouwblok opgenomen en geclausuleerd met een boetebepaling.