direct naar inhoud van 7.6 Water
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

7.6 Water


De locatie is gelegen in de oerdalslenk, wat is aangewezen als grondwaterbeschermingsgebied. In onderdeel 7.8 is ook ingegaan op de bescherming van de grondwaterkwaliteit.

Afvalwater:

Het huishoudelijk afvalwater en het bedrijfsafvalwater van huishoudelijk aard wordt afgevoerd via een IBA en vervolgens in de bodem gebracht via een zakput. De tekening bij de melding Besluit Landbouw maakt dit voldoende inzichtelijk. Om te bepalen of de doorlatendheid van de grond voldoende is heeft gelijktijdig met het bodemonderzoek een onderzoek plaatsgevonden naar de doorlatendheid van de bodem. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 5. Overig bedrijfsafvalwater wordt opgevangen (wassen van machines en werktuigen en veetransportmiddelen) in de opvangput bij de mestvaalt. Ook hiervoor wordt verwezen naar de tekening, behorende bij de melding Besluit Landbouw. Er vinden geen lozingen plaats op het oppervlaktewater.

Hemelwater:

Het hemelwater van de gebouwen wordt afgekoppeld en gevoerd naar een infiltratievoorziening van ongeveer 70 M3 (berekend op basis van een oppervlakte van ongeveer 800 m2 gebouwen en een regenbui (T = 100) van 84 mm in twee dagen). Bij de berekende inhoud is geen rekening gehouden met de bodemdoorlatendheid). Het regenwater afkomstig van de verhardingen stroomt van de verharding af en kan infiltreren in de bodem naast de verharding. Voor gevallen dat er meer regen valt wordt voorzien in een overloop naar het eigen perceel.

Bij het afkoppelen wordt er op gelet dat schoon hemelwater schoon blijft. Daarnaast dient wateroverlast naar derden voorkomen te worden. Om die reden is de infiltratievoorziening zodanig aangelegd dat bij extremere buien het water nog verder kan uitvloeien op het eigen terrein. De infiltratievoorziening is opgenomen in het BOM+-plan.

Wateradvies:

Het Waterschap Peel en Maas heeft de watertoets beoordeeld en een positief wateradvies uitgebracht. De watertoets en het wateradvies van het Waterschap zijn opgenomen in bijlage 8.