direct naar inhoud van 7.5 Luchtkwaliteit
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

7.5 Luchtkwaliteit

Ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan het gewijzigde hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet Milieubeheer, voordat deze kunnen worden gerealiseerd. Titel 2 handelt over de luchtkwaliteit en staat daarom bekend als "Wet luchtkwaliteit". De "Wet Luchtkwaliteit" vervangt het "Besluit Luchtkwaliteit 2005" met ingang van 15-11-2007. Het doel van deze wet is het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging. Voor de intensieve veehouderij is de bijdrage aan fijnstof relevant om nader te beoordelen.

De wijziging van de inrichting heeft tot gevolg dat de emissie aan fijnstof afneemt. De

fijnstofemissie als gevolg van de vergunde dieren volgens de vigerende milieuvergunning bedraagt:

33 melkkoeien x 306 = 10098 g/jaar

10 jongvee x 98 = 980 g/jaar

De fijnstofemissie voor paarden is niet vastgesteld, aannemelijk is echter dat deze vergelijkbaar is met melkkoeien. Op grond hiervan mag worden verondersteld dat als gevolg van de wijziging van de inrichting door uitvoering van het project de fijnstofemissie flink gaat dalen. Het aspect luchtkwaliteit is daarmee geen beperking voor medewerking aan het project.