direct naar inhoud van 7.4 Externe veiligheid en Milieuzonering
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

7.4 Externe veiligheid en Milieuzonering

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) is in 2004 in werking getreden. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. In 2004 is ook de Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI) in werking getreden.

Deze regeling strekt tot uitvoering van het BEVI. Het BEVI heeft als doel zowel individuele als groepen burgers een minimum beschermingsniveau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. In verband met het gevraagde projectbesluit dient inzicht te worden verschaft in de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen.

Het Bevi is van toepassing op Wm-vergunningplichtige risicovolle inrichtingen en/of nabijgelegen beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten. Het initiatief betreft een inrichting die niet onder de definitie van risicovolle inrichting (ex art. 2 Bevi) valt. Daarnaast is geen sprake van de realisatie van een beperkt kwetsbaar dan wel kwetsbaar object in de nabijheid van een risicoveroorzakend bedrijf en/of transportas. Het Besluit externe veiligheid is derhalve niet van toepassing.