direct naar inhoud van 7.2 Ammoniak en geur.
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

7.2 Ammoniak en geur.

Volgens de vigerende vergunning mogen de volgende aantallen dieren worden gehouden:

33 melkkoeien

10 stuks jongvee.

De ammoniakemissie bedraagt 329.4 kg. ammoniak.

Voor de geur geldt een vaste afstand van 50 meter. Aan deze afstand wordt niet voldaan.

Met het voorgenomen project worden 4 volwassen paarden gehouden. De ammoniakemissie bedraagt 20 kg. Voor de geur geldt een vaste afstand van 50 meter. Aan deze afstand wordt na uitvoering van het voorgenomen project wel voldaan. In bijlage 6 is de Melding Besluit Landbouw opgenomen en in bijlage 7 is een afschrift van de vigerende vergunning Wet Milieubeheer opgenomen.


Wet Ammoniak en Veehouderij

De WAV bestaat uit een algemeen emissiebeleid voor heel Nederland, aangevuld met aanvullend zoneringsbeleid voor een deel van Nederland namelijk de kwetsbare gebieden. Voor bedrijven gelegen in een kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter daar omheen, geldt ter bescherming van de daarop voorkomende voor verzuring gevoelige vegetatie, een standstil beleid.
Bovendien geldt dat er geen nieuwe veehouderijen mogen worden opgericht in een zone van 250 m rondom een kwetsbaar gebied en dat alle varkens en pluimveehouderijen ten aanzien van de emissie van ammoniak op termijn moeten voldoen aan de maximale emissiewaarden, zoals opgenomen in het Besluit Ammoniakemissie Huisvesting Veehouderijen.

De locatie Hollander 6a ligt niet in een kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter

daaromheen. Daarnaast wordt als gevolg van de wijziging van het gebruik van de locatie een flinke afname van de ammoniakemissie bereikt.

afbeelding "i_NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01_0008.jpg"Figuur 4: Uitsnede WAV-kaart Provincie Limburg


Natura 2000

De Vogel- en Habitatrichtlijnen van de Europese Unie schrijven voor dat elke lidstaat beschermde natuurgebieden aanwijst, de zogenoemde Natura 2000 gebieden. In Nederland gaat het om 162 gebieden. Voorde natuurgebieden gaan beheerplannen gelden. Een dergelijk plan stelt per natuurgebied vast welke belasting toelaatbaar is. Uitgangspunt is dat de huidige natuur niet verslechtert en waar mogelijk wordt verbeterd. Een belangrijke belasting is die van stikstof, waaronder ammoniak. Onder andere in de veehouderij komt ammoniak vrij dat via de lucht ook terecht komt in de natuurgebieden. Veel plantensoorten zijn gevoelig voor grote hoeveelheden ammoniak. Daarom gelden normen voor de neerslag van ammoniak in een natuurgebied: de ammoniakdepositie. Rondom de projectlocatie liggen de volgende Natura 2000 gebieden: Sarsven en de Banen, Groote Peel, Deurnsche Peel en Maria Peel, Leudal en Swalmdal.


Het project heeft tot gevolg, zoals hiervoor al aangegeven, dat de ammoniakemissie flink gaat dalen. Het project heeft daarmee voor dit onderdeel een gunstige invloed op de Natura 2000 gebieden die in de omgeving van de projectlocatie zijn gelegen. Voor de betreffende gebieden wordt verwezen naar onderstaande figuur. De overige emissies van de inrichting na realisatie van het project hebben geen significante invloed op de eerder genoemde gebieden vanwege de grote afstand.


afbeelding "i_NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01_0009.jpg"


Figuur 5: Uitsnede Kaart Natura 2000 gebieden


Besluit Ammoniakemissie Huisvesting Veehouderijen

In dit Besluit worden voor de paarden geen drempelwaarden gesteld. Dit Besluit is daarmee niet van toepassing op dit project.


Directe ammoniakschade aan planten

Binnen een afstand van 50 m van de locatie worden geen coniferen geteeld en binnen een afstand van 25 m van de locatie worden geen voor directe ammoniakschade gevoelige tuinbouwgewassen geteeld. Daarnaast neemt de ammoniakemissie vanuit de inrichting flink af na realisatie van het project. Deze regelgeving is daarmee geen belemmering voor het project.


Wet Geurhinder en Veehouderij (WGV)

Binnen de inrichting van het voorgenomen akkerbouwbedrijf annex paardenhouderij worden alleen dieren gehouden waarvoor conform artikel 4 en 5 van deze wet vaste afstanden gelden van gevel gevoelig object tot emissiepunt dierenverblijf en van gevel tot gevel van genoemde objecten. Aan deze afstanden kan worden voldaan. Hiervoor wordt verwezen naar de melding in het kader van het Besluit Landbouw, die is opgenomen in bijlage 6 van deze onderbouwing.