direct naar inhoud van 6.1 Planologische onderbouwing
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

6.1 Planologische onderbouwing

Voor het project moet een projectbesluit worden genomen, omdat het project niet in

overeenstemming is met de geldende bestemming en de in het bestemmingsplan geformuleerde vrijstelling en wijzigingsbevoegdheid geen oplossing biedt. Onder overlegging van een ruimtelijke onderbouwing en met toepassing van BOM+ kan desondanks medewerking worden verleend op basis van een projectbesluit ex art. 3.10 Wro. Medewerking past ook binnen de beleidsuitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan.

De betreffende locatie is in gebruik als melkveehouderij. Er is geen agrarisch bouwblok aanwezig.

De aanwezige gebouwen vallen onder het overgangsrecht. In het POL is de locatie aangeduid als P4-gebied. Binnen dit perspectief is ontwikkeling van bedrijven mogelijk.

Het project voorziet in de sloop van oude gebouwen en het oprichten van een akkerbouwbedrijf annex paardenhouderij. Het project wordt landschappelijk goed ingepast en er wordt een tegenprestatie geleverd (de sloop van de oude gebouwen en het intrekken van het aanwezige bouwblok "Hollander ongenummerd"). Voor de borging van de realisatie van de landschappelijke inpassing en tegenprestatie en het intrekken van het in de vorige zin genoemde bouwblok, wordt een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten. Een concept van deze overeenkomst is opgenomen
onder bijlage 4.

Het initiatief past binnen het hiervoor aangehaalde beleid, waardoor er planologisch geen belemmeringen zijn om medewerking te verlenen aan dit project.