direct naar inhoud van 5.3 Gemeente Leudal
Plan: Projectbesluit Hollander 6a
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.PB10HyHollander6a-VG01

5.3 Gemeente Leudal

De gemeente heeft in mei 2009 een beleidsvisie Bestemmingsplan Buitengebied Leudal opgesteld. Deze beleidsnotitie is nog niet vastgesteld.

Als algemeen uitgangspunt geldt dat gestreefd wordt naar de instandhouding en ontwikkeling van een duurzaam gebruik van het landelijk gebied, zowel ten behoeve van de landbouw als ook de natuur en het landschap. Het beleid voor agrarische bedrijven is gericht op behouden en versterken van de economische positie en de maatschappelijke betekenis voor kwaliteit van de omgeving. De agrarische bouwkavel dient afgestemd te zijn op het bedrijf (maatwerk).

Met het project worden oude in onbruik geraakte gebouwen gesloopt en wordt een nieuw akkerbouwbedrijf annex paardenhouderij opgericht. Hiermee wordt invulling gegeven aan een nieuwe economische opzet van het bedrijf en tevens wordt met de sloop van oude gebouwen en het uitvoeren van de landschappelijke inpassing en tegenprestatie invulling gegeven aan de maatschappelijke betekenis voor de kwaliteit van de omgeving. De paardenhouderij binnen het project is aan te merken als een productiegebonden paardenhouderij en als zodanig aan te merken als passend binnen een agrarische bestemming.

Het voorgenomen project is daarmee in overeenstemming met de beleidsuitgangspunten van het nieuwe bestemmingsplan.