direct naar inhoud van Artikel 5 Algemene afwijkingsregels
vastgesteld
NL.IMRO.1640.BV13KernNeer-VG01

Artikel 5 Algemene afwijkingsregels

5.1 Algemeen

Wanneer niet anderzins een afwijking van de bestemmingsplanregels van de in artikel 1.1 benoemde bestemmingsplannen mogelijk is, kan door middel van een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. de voorgeschreven maatvoering met ten hoogste 10%;
 • b. het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geeft;
 • c. de bouwgrenzen, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
 • d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot maximaal 10 meter;
 • e. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, tot maximaal 40 meter, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. losse masten met hekwerken, gebouwtjes e.d. zijn alleen toegestaan:
   • buiten de bebouwde kom en in landschappelijk minder gevoelige gebieden, langs grote verkeerswegen en dan bij voorkeur bij parkeerplaatsen, benzinestations, knooppunten, viaducten, bedrijventerreinen en horecagelegenheden;
   • binnen de bebouwde kom op bedrijventerreinen en sportparken;
  • 2. installaties op of aan een gebouw zijn alleen toegestaan:
   • op hoge gebouwen; bij voorkeur op een plat dak en zo ver mogelijk van een dakrand, met dien verstande dat bijzondere en waardevolle gebouwen in beginsel geheel dienen te worden ontzien, zo nodig in overleg met de monumentencommissie;
   • tegen gevels aan; wanneer de invloed van die installaties geen afbreuk doen aan de aanwezige kwaliteiten.
5.2 Evenementen

Door middel van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de in artikel 1.1benoemde bestemmingsplannen voor het houden van kortlopende evenementen met dien verstande dat:

 • a. de waarden van de onder- en omliggende bestemmingen niet onevenredig geschaad worden;
 • b. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid.
5.3 Servicepunten

Door middel van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de in artikel 1.1benoemde bestemmingsplannen voor de realisatie van een servicepunt ter bevordering van de leefbaarheid mits:

 • a. voldaan wordt aan de bouwregels behorende bij de betreffende bestemming;
 • b. maximaal 30% van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het servicepunt, met een maximum van 80 m²;
 • c. er geen milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de realisatie van het servicepunt;
 • d. de waarden van de onder- en omliggende bestemmingen niet onevenredig geschaad worden;
 • e. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid.
5.4 Duurzaamheid

Door middel van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de in artikel 1.1benoemde bestemmingsplannen voor de realisatie van kleinschalige wind- en grootschalige zonne-energiesystemen met dien verstande dat:

 • a. de hoogte van kleinschalige windenergiesystemen maximaal 4 meter bedraagt;
 • b. de oppervlakte van kleinschalige windenergiesystemen maximaal 25 m2 bedraagt;
 • c. de hoogte van zonne-energiesystemen maximaal 2 meter bedraagt;
 • d. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
 • e. de waarden van de onder- en omliggende bestemmingen niet onevenredig geschaad worden.
5.5 Bed & breakfast

Door middel van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de in artikel 1.1benoemde bestemmingsplannen ten behoeve van een Bed & breakfastvoorziening in een (bedrijfs-)woning, met dien verstande dat:

 • a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft;
 • b. de Bed & breakfastvoorziening een maximumcapaciteit kent van ten hoogste 8 personen, met een maximum verblijfsduur van 6 weken;
 • c. bedoeld gebruik geen hinder voor het woonmilieu mag opleveren en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt;
 • d. bedoeld gebruik geen belemmering voor de omliggende bedrijven mag opleveren;
 • e. het gebruik naar de aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming moet zijn;
 • f. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk uitvoert, tevens de gebruiker van het hoofdgebouw is;
 • g. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van verkeer;
 • h. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • i. de Bed & breakfastvoorziening dient in bestaande bebouwing te worden gerealiseerd;
 • j. de maximale oppervlakte in totaal 80 m² bedraagt, met dien verstande dat maximaal 30% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw ten behoeve van een Bed & breakfastvoorziening in gebruik mag zijn;
 • k. de omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van de Bed & breakfastvoorziening, uitsluitend bij een woonfunctie wordt verleend.
5.6 Huisvesting arbeidsmigranten

Door middel van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de in artikel 1.1benoemde bestemmingsplannen ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten binnen de woonbestemming met dien verstande dat:

 • a. per werknemer een minimale gebruiksoppervlakte wordt aangehouden van 10 m²;
 • b. maximaal 30 personen tegelijk binnen een agrarisch bouwblok mogen worden gehuisvest;
 • c. de maximaal toegestane verblijfsduur per individuele werknemer:
  • 1. 12 maanden per jaar bedraagt in het geval van huisvesting in een reguliere woning;
  • 2. 9 maanden per jaar bedraagt in alle andere gevallen;
 • d. huisvesting in woningen binnen een woonbestemming is toegestaan voor:
  • 1. afzonderlijk huishouden;
  • 2. maximaal 4 personen die geen huishouden vormen;
  • 3. 1 huishouden en maximaal 3 andere personen;
 • e. maximaal 10 personen tegelijk mogen worden gehuisvest in het geval van kamerverhuur of logies.
5.7 Woningsplitsing

Door middel van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de in artikel 1.1benoemde bestemmingsplannen ten behoeve van het splitsen van woningen, met dien verstande dat:

 • a. de te splitsen woning een bestaand hoofdgebouw met (ten dele) een bestaande woonfunctie betreft;
 • b. de woningsplitsing vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmering vormt;
 • c. de waarden van de omliggende bestemmingen niet onevenredig worden aangetast;
 • d. wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Indien niet op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien, dient te worden aangetoond dat elders in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien.
 • e. de meest recente regionale woonvisie en gemeentelijk woningbouwprogramma in acht wordt genomen;
 • f. de bepalingen uit het gemeentelijke kwaliteitsmenu in acht worden genomen;
 • g. na splitsing sprake is van een goed woon- en leefklimaat;
 • h. na splitsing maximaal 1 extra woning is ontstaan, behoudens wanneer de te splitsen woning een cultuurhistorisch of karakteristiek pand dan wel monument betreft, in welk geval het bevoegd gezag splitsing tot meerdere woningen kan toestaan, mits geen onevenredige nadelige effecten voor de omgeving optreden;
 • i. na splitsing elke woning een inhoud heeft van minimaal 350 m³ en maximaal 750 m³;
 • j. na een woningsplitsing het uitbreiden van de gesplitste woningen niet is toegestaan;
 • k. waardevolle bouwvormen en karakteristieke elementen van de oorspronkelijke woning gehandhaafd blijven.
5.8 Mantelzorg

Door middel van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de in artikel 1.1benoemde bestemmingsplannen voor het gebruik van een vrijstaand bijbehorende bouwwerken bij een woning als afhankelijke woonruimte (inwoning), met dien verstande dat:

 • a. het bijbehorende bouwwerk:
  • 1. ten dienste staat van de betreffende woning op hetzelfde perceel;
  • 2. een afhankelijke woonfunctie betreft;
  • 3. een maximale oppervlakte heeft van 70 m2, tenzij de omstandigheden ter plaatse een andere afweging rechtvaardigen;
  • 4. niet als zelfstandige woning wordt en zal worden gebruikt.
 • b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen ten aanzien van omwonenden, (agrarische) bedrijven en andere omgevingswaarden;
 • c. het bieden van zorg voortkomt uit een sociale relatie tussen de zorgbehoevende en zorgverlener;
 • d. aantoonbaar sprake is van een tijdelijke zorgbehoefte;
 • e. een indicatie van het centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of daarmee gelijk te stellen indicatie benodigd is;
 • f. de omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van mantelzorg weer kan worden ingetrokken wanneer de noodzaak tot mantelzorg niet langer aanwezig is.
5.9 Kamerbewoning

Door middel van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in de in artikel 1.1benoemde bestemmingsplannen voor het gebruik van een deel van de (bedrijfs)woning of bijbehorende bouwwerken bij een woning voor kamerbewoning, met dien verstande dat:

 • a. het gebruik geen overlast voor het woonmilieu oplevert en geen onevenredige afbreuk doet aan het woonkarakter van de wijk of buurt;
 • b. het gebruik met de aard van het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming is;
 • c. wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Indien niet op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien, dient te worden aangetoond dat elders in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien.