direct naar inhoud van Artikel 4 Veehouderijen
vastgesteld
NL.IMRO.1640.BV13Buitengebied-VG01

Artikel 4 Veehouderijen

Op de onderhavige beheersverordening 'Buitengebied' zijn de voorschriften/regels van de in artikel 1.1. genoemde bestemmingsplannen en herzieningen van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van het bepaalde in deze beheersverordening en met dien verstande dat in afwijking en aanvulling op de in artikel 1.1. genoemde bestemmmingsplannen alsmede de bijbehorende wijzigingsplannen, (partiƫle) herzieningen, projectbesluiten verleende vrijstellingen/ontheffingen/afwijkingen de volgende regels van toepassing zijn:

  • a. Nieuwe (intensieve) veehouderijen zijn niet toegelaten;
  • b. Als strijdig gebruik wordt tevens aangemerkt het gebruik van gronden, gebouwen en overkappingen ten behoeve van de uitbreiding van de bestaande veestapel waarbij een toename plaatsvindt van stikstof- en/of amoniakdepositie op kwetsbare gebied(en).