direct naar inhoud van 5.3 Opzet planregels
Plan: Bestemmingsplan Reppelveld 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP12RoReppelveld-ON01

5.3 Opzet planregels

De planregels zijn opgebouwd in een viertal hoofdstukken, te weten:

 • Hoofdstuk 1: Inleidende regels
  In dit hoofdstuk zijn de begrippen gedefinieerd (artikel 1) en is aangegeven op welke wijze gemeten moet worden (artikel 2).
  Beide artikelen zijn bedoeld om eenduidigheid te bieden over de in het bestemmingsplan gehanteerde termen. Voor een ieder wordt duidelijkheid geboden wat er wordt bedoeld met de betreffende termen.
 • Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels
  In dit hoofdstuk is de bestemming Wonen opgenomen. Deze bestemming maakt de woningbouw mogelijk. Aangegeven is hoeveel woningen zijn toegelaten. Tevens zijn de maatvoeringen hiervoor opgesomd. Onder voorwaarden is een beroep aan huis toegestaan.
 • Hoofdstuk 3: Algemene regels
  In dit hoofdstuk zijn een aantal bepalingen opgenomen die eveneens van toepassing zijn op de mogelijkheden van de bestemming Wonen. Het betreft een anti-dubbeltelbepaling, algemene bouwregels voor ondergronds bouwen en ondergeschikte bouwdelen, algemene gebruiksregels, algemene afwijkingsregels, algemene wijzigingsregels en algemene procedureregels.
 • Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels
  In dit hoofdstuk is het overgangsrecht voor bouwen en gebruik weergegeven. Hierbij is aangesloten op de tekst van het Besluit ruimtelijke ordening. Tevens wordt de titel van het plan benoemd.