direct naar inhoud van 5.1 Algemeen
Plan: Bestemmingsplan Reppelveld 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP12RoReppelveld-ON01

5.1 Algemeen

In de navolgende paragraaf wordt een beschrijving gegeven van het bestemmingsplan en de wijze waarop het initiatief en de bijbehorende doelstellingen zijn vertaald in de verbeelding.

Het vastleggen van gewenste ontwikkelingen in een bestemmingsplan heeft altijd een zekere tweeslachtigheid. Enerzijds is er de behoefte om bepaalde wenselijke zaken zeker te stellen, anderzijds moet er voldoende ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen zonder toe te geven aan de waan van de dag. Het voorliggende bestemmingsplan is qua juridische vorm zodanig opgesteld, dat zekerheden worden gegeven zonder in starheid te vervallen. Bij het afgeven van omgevingsgunningen vormen de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan een belangrijk toetsingskader. Een en ander heeft consequenties voor het gebruik van bestaande gronden en bouwwerken. Bij het opstellen van de regels is rekening gehouden met de regels die in het SVBP (Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen) worden gehanteerd.

De planregels bevatten regels omtrent het gebruik van de in het plan begrepen gronden en bebouwing. Per bestemming is in de bestemmingsomschrijving aangegeven welke doeleinden binnen die bestemming zijn toegestaan. In de bouwregels wordt aangegeven welke bebouwing mogelijk is binnen de betreffende bestemming. Opgenomen zijn flexibiliteitbepalingen, in de vorm van afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden voor Burgemeester en Wethouders, om, in nader aangegeven gevallen, van de regels te kunnen afwijken. Tevens kunnen Burgemeester en Wethouders nadere eisen stellen aan de situering van gebouwen en inrichting van gronden.