direct naar inhoud van 2.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Bestemmingsplan Reppelveld 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP12RoReppelveld-ON01

2.3 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Leudal

Op 2 februari 2010 heeft de gemeente Leudal de structuurvisie vastgesteld. Leudal is niet alleen een woongemeente, maar ook zeker een agrarische gemeente. De centrumkern is Heythuysen. Daarnaast is er een aantal autonome woonkernen aawezig, waaronder Roggel. De omvang van deze kern is dusdanig dat er een basisvoorzieningenniveau aanwezig is. Voor de dagelijkse voorzieningen hoeven de inwoners de kern niet uit. De beleidsuitgangspunten die van toepassing zijn, hebben betrekking op:

  • wonen en woonomgeving;
  • welzijn en voorzieningen;
  • economie en werkgelegenheid;
  • omgevingskwaliteit;
  • mobiliteit.

Uitgangspunt voor het beleid ten aanzien van wonen is dat, in het kader van de leefbaarheid, de veranderingen in de aard en omvang van de woningvoorraad niet ge├źnt worden op de kwantiteit van de voorraad, maar op de kwaliteit van de voorraad. Door in te zetten op kwaliteit wil de gemeente een woningvoorraad bieden die bijdraagt aan de sociale binding van mensen met de gemeente, maar die ook afgestemd is op en bijdraagt aan de verschillende ruimtelijke karakteristieken van de afzonderlijke kernen en het buitengebied.

Hierbij zijn de volgende basisverantwoordelijkheden voor de gemeente benoemd:

  • beschikbaarheid van een woning voor alle doelgroepen;
  • extra ontwikkelingen voor wonen en woonomgeving realiseren;
  • benutten van de kansen voor wonen en woonomgeving;
  • ongewenste ontwikkelingen bij wonen en woonomgeving voorkomen.

Regionale woonvisie Midden-Limburg Oost 2010-2014

De gemeenten Roermond, Echt-Susteren, Roerdalen, Maasgouw en Leudal (deel Leudal Oost) hebben de regionale woonvisie voor Midden-Limburg Oost 2010-2014 vastgesteld.

In de regionale woonvisie wordt aandacht besteed aan de woningbehoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief. Gezien de eindigheid van de groei van woningbehoefte is het niet meer wenselijk vrijblijvend om te gaan met nieuwe intitiatieven en is het wenselijk om striktere afspraken te maken over de planvoorraad en de uitvoering daarvan.

In Leudal Oost, waar de kern Roggel onder valt, is voor de lange termijn nog ruimte voor planontwikkeling, maar is de behoefte vanuit de bestaande planvoorraad eveneens in belangrijke mate benaderd.

Leudal Oost heeft een totale plancapaciteit van ca. 1.300 woningen. Voor de korte termijn staan op dit moment ca. 875 woningen in de woningbouwplanning. De daadwerkelijke realisatie zal naar verwachting ca 400-500 woningen bedragen. Dit is overeenkomstig de afspraak ten aanzien van netto 468 woningen aan de voorraad toe te voegen in de periode 2010-2014. Het plan Reppelveld maakt onderdeel uit van deze afspraak.

Het algemene advies dat hierbij wordt gegeven is dat de kernen in Leudal Oost nieuwbouw op maat ontwikkelen in dialoog met de kern. Tevens dient aandacht besteed te worden aan de fasering in tijd.