direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene afwijkingsregels
Plan: Bestemmingsplan Reppelveld 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP12RoReppelveld-ON01

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

7.1 Algemeen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het volgende:

 • a. het afwijken van de in de regels voorgeschreven maatvoering met ten hoogste 10%;
 • b. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot maximaal 10 meter.

7.2 Duurzaamheid

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in de artikel 3 voor de realisatie van kleinschalige wind- en grootschalige zonne-energiesystemen met dien verstande dat:

 • a. de hoogte van kleinschalige windenergiesystemen maximaal 4 meter bedraagt;
 • b. de oppervlakte van kleinschalige windenergiesystemen maximaal 25 m2 bedraagt;
 • c. de hoogte van zonne-energiesystemen maximaal 2 meter bedraagt;
 • d. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
 • e. de waarden van de onder- en omliggende bestemmingen niet onevenredig geschaad worden.

7.3 Bed & Breakfast

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van een Bed and Breakfast met dien verstande dat:

 • a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft;
 • b. de Bed and Breakfast-voorziening een maximumcapaciteit kent van ten hoogste 8 personen, met een maximum verblijfsduur van 6 weken;
 • c. bedoeld gebruik geen hinder voor het woonmilieu mag opleveren en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt;
 • d. bedoeld gebruik geen belemmering voor de omliggende bedrijven mag opleveren;
 • e. het gebruik naar de aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming moet zijn;
 • f. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk uitvoert, tevens de gebruiker van het hoofdgebouw is;
 • g. er mag geen duurzame ontwrichting van de evenwichtige opbouw van de voorzieningenstructuur ontstaan;
 • h. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van verkeer;
 • i. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • j. de Bed and Breakfast-voorziening dient in bestaande bebouwing te worden gerealiseerd;
 • k. de maximale oppervlakte in totaal 80 m² bedraagt, met dien verstande dat maximaal 30% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw ten behoeve van een Bed and Breakfast in gebruik mag zijn;
 • l. de omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van de Bed&Breakfast-voorziening, uitsluitend bij een woonfunctie wordt verleend.