direct naar inhoud van Artikel 28 Overige regels
Plan: Kern Hunsel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP12KernHunsel-OH01

Artikel 28 Overige regels

28.1 Verhouding tussen bestemmingen
28.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
28.2.1 Verbod

Het is verboden ter plaatse van de monumentale bomen zoals aangegeven in bijlage 2, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

  • a. het vellen of rooien van houtgewas (houtopstanden, houtwallen, bomenrijen, heggen en solitaire bomen);
  • b. ontgronden, bodem verlagen of afgraven, ophogen, verdichten, verplaatsen, afgraven of egaliseren van grond, inclusief het graven van sleuven en het leggen van (ondergrondse) leidingen;
  • c. het wijzigen van het grondwaterpeil;
  • d. het verrichten van werken of werkzaamheden die beschadigingen van wortels, stam of kroon van de betrokken bomen tot gevolg kunnen hebben.
28.2.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 28.2.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

  • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
  • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
  • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
28.2.3 Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 28.2.1 zijn slechts toelaatbaar, mits door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de groene structuur in het plangebied plaatsvindt.

28.2.4 Voorwaarden en onderzoek

Het bevoegd gezag is bevoegd om:

  • a. voorwaarden te verbinden aan de in 28.2.1 bedoelde omgevingsvergunning ter vermindering of ter voorkoming van schade die de in artikel 28.2.1 genoemde werken of werkzaamheden of de gevolgen daarvan aan de betrokken bomen en/of aan de groene structuur in het plangebied zouden kunnen toebrengen. Onder schade wordt tevens begrepen een vermindering of verslechtering van groeimogelijkheden.
  • b. ten behoeve van de omgevingsvergunning voor de onder artikel 28.2.1 genoemde werken/werkzaamheden een BEA-onderzoek (= bomeneffectanalyse) van een onafhankelijk boomtechnisch adviesbureau te eisen.