direct naar inhoud van Artikel 5 Cultuur en Ontspanning
Plan: Kern Hunsel
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP12KernHunsel-OH01

Artikel 5 Cultuur en Ontspanning

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Cultuur en Ontspanning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op spel, vermaak en ontspanning;
 • b. ondergeschikte horeca, ten dienste van de hoofdfunctie;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'speeltuin' uitsluitend een speeltuin met bijbehorende voorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • d. wegen en paden;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. voorzieningen van algemeen nut;
 • h. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Het bouwvlak mag worden bebouwd tot maximaal het aangeduide bebouwingspercentage
 • c. Er mogen geen woningen worden gerealiseerd.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevelrooilijn niet meer mag bedragen dan 1 meter.
 • b. De bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 meter.
 • c. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak. De bouwhoogte daarvan mag niet meer bedragen dan 3 meter.

5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding;
 • f. ter waarborging van de externe veiligheid.

5.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. erotisch (getinte) bedrijvigheid;
 • b. prostitutie.

 

5.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Cultuur en Ontspanning' te wijzigen in de bestemming 'Dienstverlening', 'Wonen', 'Kantoor' of 'Maatschappelijk' indien de activiteit ter plaatse is beëindigd en er geen redenen zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet, met dien verstande dat:

 • a. het gebruik als dienstverlening, wonen, kantoor of maatschappelijk vanuit milieuhygienisch oogpunt aanvaardbaar is;
 • b. sprak is van een goed woon- en leefklimaat;
 • c. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
 • d. de belangen en bestemmingen in de omgeving niet onevenredig worden aangetast;
 • e. bij wijziging de meest recente regionale woonvisie in acht wordt genomen;
 • f. bij wijziging het alsdan geldende gemeentelijke kwaliteitsmenu in acht wordt genomen;
 • g. de bouw- en gebruiksregels voor de bestemmingen 'Dienstverlening', 'Wonen', 'Kantoor' of 'Maatschappelijk' in dit bestemmingsplan onverkort van toepassing blijven.