Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Vlasstraat 27a te Heythuysen
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1640.BP12HyVlasstr27a-VG01

Artikel 9 Algemene gebruiksregels

9.1 Algemene gebruiksregels
Het is verboden de in de artikelen 3 tot en met 6 bedoelde gronden en bouwwerken te gebruiken
en/of te doen en/of laten gebruiken en/of in gebruik te geven op een wijze of tot een doel strijdig met
de aan de grond gegeven bestemming, zoals die nader is aangeduid in de
bestemmingsomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
a. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een erotisch (getint) bedrijf of (straat)prostitutie;
b. het gebruik van vrijstaande bijbehorend bouwwerken bij een woning als zelfstandige woningen en als afhankelijke woonruimte;
c. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
d. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.
  
9.2 Specifieke gebruiksregels
Tot het strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
de functies als genoemd onder artikel 3.1,artikel 4.1 en artikel 6.1, indien het beplantingsplan, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels niet in stand wordt gelaten en wordt gehouden.