Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Vlasstraat 27a te Heythuysen
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1640.BP12HyVlasstr27a-VG01

Artikel 4 Tuin

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuinen er erven behorende bij de op de aangrenzende gelegen hoofdgebouwen;
b. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen, alsmede (ondergrondse)
waterbergings- en infiltratievoorzieningen.
  
4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen
Op of in deze gronden mogen géén gebouwen worden opgericht.
 
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de voorgevellijn maximaal 1 meter mag bedragen;
b. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter;
c.Overkappingen zijn niet toegestaan.
  
4.3 Landschappelijke inpassing
4.3.1.
De landschappelijke inpassing van de locatie Vlasstraat 27a op de gronden met de bestemming ‘Tuin’ moet binnen een termijn van twee jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor de bouw van de woning op het betreffende perceel, zijn aangelegd overeenkomstig het beplantingsplan en dient vervolgens aldus in stand te worden gehouden;
 
4.3.2.
Onder beplantingsplan wordt in deze planregels verstaan de ‘Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing ‘Bouwplan Vlasstraat 27a’, Vlasstraat 27a, 6093 EE Heythuysen - PNR 6093EE27a-190811’ gedateerd 19 augustus 2011, opgesteld door Ir. Guido Paumen, Tuin- en landschapsarchitect Bnt (bijlage 1 bij de regels).
  
4.4 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:
a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
 
4.5 Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken , wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.