Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Vlasstraat 27a te Heythuysen
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1640.BP12HyVlasstr27a-VG01

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen;
b. bermen en beplanting;
c. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.
  
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. Op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut worden gebouwd.
b.De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter.
c. De oppervlakte van voorzieningen van algemeen nut mag niet meer bedragen dan 15 m².
 
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. De hoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 meter.
b. Overkappingen zijn niet toegestaan.
c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 meter.
  
3.3 Landschappelijke inpassing
3.3.1.
De landschappelijke inpassing van de locatie Vlasstraat 27a op de gronden met de bestemming ‘Groen’ moet binnen een termijn van twee jaar na de het onherroepelijk worden van onderhavig bestemmingsplan zijn aangelegd overeenkomstig het beplantingsplan en dient vervolgens aldus in stand te worden gehouden;
 
3.3.2.
Onder beplantingsplan wordt in deze planregels verstaan de ‘Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing ‘Bouwplan Vlasstraat 27a’, Vlasstraat 27a, 6093 EE Heythuysen - PNR 6093EE27a-190811’ gedateerd 19 augustus 2011, opgesteld door Ir. Guido Paumen, Tuin- en landschapsarchitect Bnt (bijlage 1 bij de regels).
  
3.4 Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt naast het bepaalde in artikel 9 in elk geval gerekend het gebruik voor:
a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.