Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Vlasstraat 27a te Heythuysen
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1640.BP12HyVlasstr27a-VG01

Artikel 10 Algemene aanduidingsregels

10.1 Algemeen
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het volgende:
a. het afwijken van de in de regels voorgeschreven maatvoering met ten hoogste 10%;
b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of – intensiteit daartoe aanleiding geeft;
c. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot maximaal 10 meter;
e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot maximaal 40 meter, onder de volgende voorwaarden:
1. losse masten met hekwerken, gebouwtjes e.d. zijn alleen toegestaan:
2. buiten de bebouwde kom en in landschappelijk minder gevoelige gebieden, langs grote verkeerswegen en dan bij voorkeur bij parkeerplaatsen, benzinestations, knooppunten, viaducten, bedrijventerreinen en horecagelegenheden;
3. binnen de bebouwde kom op bedrijventerreinen en sportparken;
4. installaties op of aan een gebouw zijn alleen toegestaan:
- op hoge gebouwen; bij voorkeur op een plat dak en zo ver mogelijk van een dakrand, met dien verstande dat bijzondere en waardevolle gebouwen in beginsel geheel dienen te worden ontzien, zonodig in overleg met de monumentencommissie;
- tegen gevels aan; wanneer de invloed van die installaties geen afbreuk doen aan de aanwezige kwaliteiten.
  
10.2 Evenementen
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in de
artikelen 4 en 6 voor het houden van kortlopende evenementen met dien verstande dat:
a. de waarden van de onder- en omliggende bestemmingen niet onevenredig geschaad worden;
b. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid.
  
10.3 Servicepunten
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in de
artikelen 3 t/m 6, voor de realisatie van een servicepunt ter bevordering van de leefbaarheid mits:
a. voldaan wordt aan de bouwregels behorende bij de betreffende bestemming;
b. de maximale oppervlakte in totaal 80 m2 bedraagt, met dien verstande dat maximaal 30% van het vloeroppervlak van de begane grond van het hoofdgebouw ten behoeve van het servicepunt in gebruik mag zijn.
c. er geen milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de realisatie van het servicepunt;
d. de waarden van de onder- en omliggende bestemmingen niet onevenredig geschaad worden;
e. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid.
  
10.4 Duurzaamheid
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in de
artikelen 3 t/m 6 voor de realisatie van kleinschalige wind- en grootschalige zonne-energiesystemen
met dien verstande dat:
a. de hoogte van kleinschalige windenergiesystemen maximaal 4 meter bedraagt;
b. de oppervlakte van kleinschalige windenergiesystemen maximaal 25 m2 bedraagt;
c. de hoogte van zonne-energiesystemen maximaal 2 meter bedraagt;
d. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast;
e. de waarden van de onder- en omliggende bestemmingen niet onevenredig geschaad worden.
  
10.5 Bed & Breakfast
Door middel van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bestemmingsplan ten
behoeve van een Bed & breakfastvoorziening in een (bedrijfs-)woning, met dien verstande dat:
a.de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft;
b.de Bed & breakfastvoorziening een maximumcapaciteit kent van ten hoogste 8 personen, met een maximum verblijfsduur van 6 weken;
c.bedoeld gebruik geen hinder voor het woonmilieu mag opleveren en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt;
d.bedoeld gebruik geen belemmering voor de omliggende bedrijven mag opleveren;
e.het gebruik naar de aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming moet zijn;
f.het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk uitvoert, tevens de gebruiker van het hoofdgebouw is;
g.het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van verkeer;
h.er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
i.de Bed & breakfastvoorziening dient in bestaande bebouwing te worden gerealiseerd;
j.de maximale oppervlakte in totaal 80 m² bedraagt, met dien verstande dat maximaal 30% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw ten behoeve van een Bed & breakfastvoorziening in gebruik mag zijn;
k.de omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van de Bed & breakfastvoorziening, uitsluitend bij een woonfunctie wordt verleend.
 
10.6 Huisvesting arbeidsmigranten
Door middel van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bestemmingsplan ten
behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten binnen de bestemming 'Agrarisch' en/of 'Wonen' met
dien verstande dat:
a.per werknemer een minimale gebruiksoppervlakte wordt aangehouden van 10 m²;
b.maximaal 30 personen tegelijk binnen een agrarisch bouwblok mogen worden gehuisvest;
c.de maximaal toegestane verblijfsduur per individuele werknemer:
1.12 maanden per jaar bedraagt in het geval van huisvesting in een reguliere woning;
2.9 maanden per jaar bedraagt in alle andere gevallen;
d.huisvesting in woningen binnen een woonbestemming is toegestaan voor:
1.afzonderlijk huishouden;
2.maximaal 4 personen die geen huishouden vormen;
3.1 huishouden en maximaal 3 andere personen;
e.maximaal 10 personen tegelijk mogen worden gehuisvest in het geval van kamerverhuur of logies.
 
10.7 Woningsplitsing
Door middel van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bouwregels ten behoeve van
het splitsen van woningen, met dien verstande dat:
a.de te splitsen woning een bestaand hoofdgebouw met (ten dele) een bestaande woonfunctie betreft;
b.de woningsplitsing vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmering vormt;
c.de waarden van de omliggende bestemmingen niet onevenredig worden aangetast;
d.sprake is van voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein
e.de meest recente regionale woonvisie en gemeentelijk woningbouwprogramma acht wordt genomen;
f.de bepalingen uit het gemeentelijke kwaliteitsmenu in acht worden genomen;
g.na splitsing sprake is van een goed woon- en leefklimaat;
h.na splitsing maximaal 1 extra woning is ontstaan, behoudens wanneer de te splitsen woning een cultuurhistorisch of karakteristiek pand dan wel monument betreft, in welk geval het bevoegd gezag splitsing tot meerdere woningen kan toestaan, mits geen onevenredige nadelige effecten voor de omgeving optreden;
i.na splitsing elke woning een inhoud heeft van minimaal 350 m³ en maximaal 750 m³;
j.na een woningsplitsing het uitbreiden van de gesplitste woningen niet is toegestaan;
k.waardevolle bouwvormen en karakteristieke elementen van de oorspronkelijke woning gehandhaafd blijven.