Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Castertstraat 4 te Ell
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1640.BP12ElCastertstr4-ON01

Artikel 5 Waterstaat - Beschermingszone watergang

5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor "Waterstaat - Beschermingszone watergang" aangewezen gronden zijn, behalve voor de aan de andere aan de grond gegeven bestemmingen, primair bestemd voor het beheer en onderhoud van de buiten het plangebied gelegen waterloop.
  
5.2.Bouwregels
 
5.2.1.Algemeen
In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag alleen binnen de aangegeven beschermingszone van de watergang worden gebouwd, ten behoeve van deze bestemming.
 
5.2.2.Gebouwen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd anders dan ten behoeve van beheer en onderhoud van de betreffende watergang, met dien verstande dat:
a.de maximale hoogte niet meer bedraagt dan 3,5 meter;
b.de maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 15 m2.
 
5.2.3.Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:
de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen.
  
5.3.Afwijken van de bouwregels
 
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de watergang, van het bepaalde in lid 5.2.1 en toestaan dat de in de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen genoemde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen van het betreffende waterschap en de Keur van het waterschap in acht wordt genomen.