direct naar inhoud van Artikel 4 Wonen
Plan: Liduinahof
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP11KoLiduinahof-VO01

Artikel 4 Wonen

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. de uitoefening van een beroep aan huis in hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk, met dien verstande dat maximaal 30% van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het beroep aan huis, met een maximum van 80 m²;
 • c. de uitoefening van een bedrijf aan huis, zoals vermeld in categorie 1 van de Lijst van Bedrijfsactiviteten, in hoofdgebouw en bijbehorend bouwwerk, met dien verstande dat maximaal 30% van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het bedrijf aan huis, met een maximum van 25 m²;

met de daarbijbehorende:

 • d. tuinen en erven;
 • e. voorzieningen van algemeen nut;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen
 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd.
 • b. De maximale bebouwde oppervlakte van een bouwperceel mag maximaal 60% bedragen, met een maximum van 175 m2 met dien verstande dat ten minste 50% van het bouwperceel, gelegen achter de achterste grens van het hoofdbebouwingsvlak onbebouwd dient te blijven.

4.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. Nieuwe hoofgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' met inachtname van het aangeduide maximum.
 • b. Binnen het bouwvlak, ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. 'vrijstaand', zijn uitsluitend vrijstaande woningen toegestaan;
  • 2. 'twee-aaneen', zijn uitsluitend twee-aaneengebouwde en / of vrijstaand geschakelde woningen toegestaan;
  • 3. 'aaneengebouwd', zijn uitsluitend aaneengebouwde woningen toegestaan;
 • c. De goothoogte bij nieuwe hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan 7 meter;
 • d. De bouwhoogte bij nieuwe hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan 10 meter
 • e. Het hoofdgebouw wordt uitsluitend binnen het hoofdbebouwingsvlak, zoals omschreven in 1.31, gebouwd.
 • f. Uitbreiding van het hoofdgebouw binnen het hoofdbebouwingsvlak is uitsluitend op de begane grond, in 1 bouwlaag mogelijk.
 • g. Het hoofdgebouw mag worden afgedekt met een plat dak of kap, waarbij :
  • 1. indien sprake is van een kap de dakhelling ten minste 20° en niet meer dan 50° bedraagt;
  • 2. indien in de bestaande situatie sprake is van een plat dak, een kap (of setback passend binnen de dakvorm) mag worden gerealiseerd met dien verstande dat voldaan dient te worden aan het bepaalde onder 1. en indien sprake is van geschakelde of aaneengebouwde woningen, de realisatie van een kap enkel mogelijk is mits alle geschakelde of aaneengebouwde woningen voorzien worden van een kap.
 • h. De afstand tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt bij vrijstaande woningen minimaal 3 meter aan beide zijden.
 • i. In afwijking van het bepaalde onder h. bedraagt de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende afstand zijdelingse perceelsgrens' minimaal 1 meter aan beide zijden.
 • j. De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt bij vrijstaand geschakelde, halfvrijstaande en eindwoningen minimaal 3 meter aan een zijde.
 • k. In afwijking van het bepaalde onder j. bedraagt de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende afstand zijdelingse perceelsgrens' minimaal 1 meter aan een zijde.

4.2.3 Bijbehorende bouwwerken en overkappingen

Voor het bouwen van bijbehorend bouwwerken en overkappingen gelden de volgende bepalingen:

 • a. De maximale goothoogte bedraagt 3,5 meter.
 • b. De maximale bouwhoogte bedraagt 5,5 meter.
 • c. De minimale afstand van een bijbehorend bouwwerk, niet zijnde een overkapping, tot de voorgevelrooilijn van de woning bedraagt 2 meter.
 • d. Een overkapping mag tot in de voorgevelrooilijn worden opgericht.
 • e. In afwijking van het bepaalde onder c. mogen bijbehorend bouwwerken tot in de voorgevelrooilijn worden opgericht indien de afstand van de bijbehorend bouwwerk tot de zijdelingse perceelsgrens groter is dan 2 meter.
 • f. Indien sprake is van een garage dient de afstand van de voorgevel van de garage tot de bestemming 'Verkeer' minimaal 5 meter te bedragen.
 • g. Bij vrijstaande woningen dient, binnen het hoofdbebouwingsvlak, de afstand van bijbehorende bouwwerken c.q. overkapping tot een van de zijdelingse perceelsgrenzen minimaal 2 meter te bedragen.

4.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen gelden de volgende bepalingen:

 • a. De maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter mag bedragen.
 • b. In afwijking van het bepaalde onder a. mag de hoogte van erf- en terreinafscheidingen aan de zijgevel bij hoekwoningen voor de voorgevelrooilijn maximaal 2 meter bedragen mits:
  • 1. de afstand tot de bestemming 'Verkeer' minimaal 0,5 meter bedraagt;
  • 2. de afstand tot de voorgevel minimaal 3 meter bedraagt;
  • 3. het verkeersbelang niet onevenredig aangetast wordt.
 • c. De maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de parkeermogelijkheden in de naaste omgevinging;
 • c. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • d. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • e. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • f. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding;
 • g. ter waarborging van de externe veiligheid.

4.4 Afwijken van de bouwregels
4.4.1 Bebouwingsoppervlak

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.1onder b voor het het vergroten van het maximaal te bebouwen oppervlak dien verstande dat:

 • a. het maximale te bebouwen oppervlak maximaal 250 m2 bedraagt met dien verstande dat het maximale bebouwde oppervlakte van een bouwperceel maximaal 60% mag bedragen waarbij ten minste 50% van het bouwperceel, gelegen achter de achterste grens van het hoofdbebouwingsvlak onbebouwd dient te blijven.
 • b. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast
 • c. de belangen en bestemmingen in de omgeving niet onevenredig worden aangetast;

4.4.2 Erkers

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.1onder a voor het realiseren van een erker of een overkapping ter plaatse van de entree van de woning met dien verstande dat:

 • a. de erker c.q. overkapping maximaal 2 meter voor de voorgevelrooilijn mag worden opgericht;
 • b. de totale oppervlakte niet meer mag bedragen dan 6 m2;
 • c. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3,5 meter;
 • d. de breedte niet meer mag bedragen dan 60% van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw waartegen de erker of overkapping wordt gerealiseerd;
 • e. de afstand tot de bestemming 'Verkeer' minimaal 3 meter bedraagt.

4.4.3 Carport gedeeltelijk voor voorgevelrooilijn

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.1onder a en 4.2.3 onder c. voor het realiseren van een carport tot gedeeltelijk voor de voorgevelrooilijn met dien verstande dat:

 • a. de voorgevelrooilijn met niet meer dan 2 meter overschreden wordt;
 • b. de afstand tot de bestemming 'Verkeer' minimaal 3 meter bedraagt;
 • c. het deel van de carport dat voor de voorgevelrooilijn wordt gerealiseerd geen gesloten wanden heeft die tot de constructie zelf behoren;
 • d. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3,5 meter;
 • e. de achterzijde van de carport direct verbonden dient te zijn met een hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk;
 • f. slechts één carport mag worden gerealiseerd.

4.4.4 Aanbouw, overkapping bij hoekwoningen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.1onder a voor het realiseren van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk, overkapping of carport aan de zijgevel bij een hoekwoning met dien verstande dat:

 • a. de voorgevelrooilijn met niet meer dan 3 meter overschreden wordt;
 • b. de afstand tot de bestemming 'Verkeer' minimaal 2 meter bedraagt;
 • c. de afstand tot aan de voorgevel minimaal 3 meter bedraagt;
 • d. indien een garage wordt gerealiseerd de afstand van voorgevel van de garage tot de bestemming 'Verkeer' minimaal 5 meter dient te bedragen;
 • e. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3,5 meter;
 • f. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 25 m2;
 • g. het verkeersbelang niet onevenredig wordt aangetast;
 • h. slechts een bijbehorend bouwwerk, overkapping of carport mag worden gerealiseerd.

4.4.5 Uitbreiding van het hoofdgebouw op de verdieping

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.2onder e voor het uitbreiden van het hoofdgebouw op de verdieping met dien verstande dat:

 • a. De maximale goot- en bouwhoogte bedraagt niet meer dan de bestaande goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan.
 • b. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast
 • c. de belangen en bestemmingen in de omgeving niet onevenredig worden aangetast;

4.5 Specifieke gebruiksregels
4.5.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor/van:

 • a. permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijbehorend bouwwerken betreft;
 • b. bewoning als afhankelijke woonruimte;
 • c. onbebouwde gronden voor de voorgevelrooilijn voor parkeren, tenzij het gronden betreft direct gelegen tussen de ingang van de bij het hoofdgebouw behorende garage of carport en de weg.
 • d. kamerbewoning;
 • e. erotisch (getinte) bedrijvigheid;
 • f. bedrijf aan huis, met uitzondering van het bepaalde in lid 4.1 onder c.

4.6 Afwijken van de gebruiksregels
4.6.1 Bedrijf aan huis

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 4.5onder f. voor de uitoefening van een bedrijf aan huis in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk in milieucategorie 1 en 2 zoals opgenomen in de Lijst van bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat:

 • a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft;
 • b. bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag opleveren en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt; dit betekent onder meer dat:
  • 1. geen ontheffing wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid, dat onder de werking van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer (Stb. 1993, 50) valt, tenzij het desbetreffende gebruik door middel van het stellen van voorwaarden verantwoord is;
  • 2. het gebruik naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming moet zijn;
  • 3. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk uitvoert, tevens de gebruiker van het hoofdgebouw is;
 • c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten;
 • d. parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein dient plaats te vinden;
 • e. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in verband met bedrijfsmatige activiteiten in of bij het hoofdgebouw;
 • f. maximaal 30% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende bijbehorend bouwwerken ten behoeve van aan huis gebonden beroepsmatige en/of bedrijfsmatige activiteiten in gebruik mag zijn, zulks met een absoluut maximum van 80 m².

4.6.2 Mantelzorg

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.5onder a en b voor het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerken bij een woning als afhankelijke woonruimte (inwoning), met dien verstande dat:

 • a. het bijbehorende bouwwerk:
  • 1. ten dienste staat van de betreffende woning op hetzelfde perceel;
  • 2. een afhankelijke woonfunctie betreft;
  • 3. een maximale oppervlakte heeft van 70 m2, tenzij de omstandigheden ter plaatse een andere afweging rechtvaardigen;
  • 4. niet als zelfstandige woning wordt en zal worden gebruikt.
 • b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen ten aanzien van omwonenden, (agrarische) bedrijven en andere omgevingswaarden;
 • c. het bieden van zorg voortkomt uit een sociale relatie tussen de zorgbehoevende en zorgverlener;
 • d. aantoonbaar sprake is van een tijdelijke zorgbehoefte;
 • e. een indicatie van het centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of daarmee gelijk te stellen indicatie benodigd is;
 • f. de omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van mantelzorg weer kan worden ingetrokken wanneer de noodzaak tot mantelzorg niet langer aanwezig is.

4.6.3 Kamerbewoning

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.5onder d. voor het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerken bij een woning voor kamerbewoning, met dien verstande dat:

 • a. het gebruik geen overlast voor het woonmilieu oplevert en geen onevenredige afbreuk doet aan het woonkarakter van de wijk of buurt;
 • b. het gebruik met de aard van het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming is;
 • c. wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Indien niet op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien, dient te worden aangetoond dat elders in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien.