Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kuiperweg 15 te Kelpen-Oler
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1640.BP11KoKuiperweg15-ON01

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen voor:
a.  het afwijken van 3 meter van een bestemmingsgrens in het belang van een ruimtelijk of technisch beter verantwoorde plaatsing van bouwwerken of de uitvoering van werken danwel noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein, mits hierdoor aan de gebruiksmogelijkheden geen onevenredig afbreuk wordt gedaan;
 
b.  het oprichten van niet voor bewoning bestemd bouwwerken van openbaar nut alsmede religieuze doeleinden, zoals nutsgebouwtjes, wachthuisjes, telefooncellen, kapellen, monumenten en naar de aard en omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken, voor zover deze bouwwerken geen grotere hoogte hebben dan 3 meter en geen groter oppervlak dan 15 m2.
Tevens dienen de bouwwerken naar aard en afmetingen te passen in het plan, met dien verstande dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 5 meter mag bedragen;
 
c.  het afwijken van de voorgeschreven bebouwingsbepalingen ten aanzien van goothoogten, nokhoogten, dakhellingen, bouwperceelsafstanden en bebouwde oppervlakten met ten hoogste 10%;
 
d.  het oprichten van voorzieningen ten dienste van het ontvangen van radio- en televisiesignalen, voorzover deze voorzieningen van geringe horizontale afmetingen zijn en mits de hoogte niet meer bedraagt dan 15 meter voor antennes voor privĂ©-gebruik en niet meer dan 60 meter voor antennes voor gemeenschappelijk gebruik.