direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene afwijkingsregels
Plan: Bedrijfslocatie Jagersweg 5 te Haelen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP11HnJagersweg5-ON01

Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

7.1 Afwijkingsmogelijkheden

Behoudens voor zover een aparte afwijkingsregeling is opgenomen kan bevoegd gezag bij omgevingsvergunning afwijken van de regels van het plan voor:

  • a. het afwijken van de voorgeschreven maten ten aanzien van bouwhoogten, oppervlakten, en bebouwingspercentages tot ten hoogste 10%;
  • b. het oprichten van kunstobjecten en naar de aard en omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken, voor zover deze bouwwerken geen grotere bouwhoogte dan 3,5 meter en geen grotere oppervlakte dan 20 m2 hebben;
  • c. geringe afwijkingen, welke in het belang zijn van een ruimtelijk of technisch beter verantwoorde plaatsing van bouwwerken of welke noodzakelijk zijn in verband met de werkelijke toestand van het terrein, mits de afwijking in situering niet meer dan 2 meter bedraagt;
  • d. het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mits de hoogte niet meer bedraagt dan 15 meter.
7.2 Voorwaarden

Bevoegd gezag kan bij verlening van de omgevingsvergunning voorwaarden stellen ten aanzien van de situering van de in lid 7.1 onder d bedoelde bouwwerken, geen gebouwen zijnde, teneinde een ruimtelijk verantwoorde plaatsing van deze bouwwerken ten opzichte van de omgeving te waarborgen.

Omgevingsvergunning voor de in lid 7.1 genoemde afwijkingen mag slechts worden verleend indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, alsmede aan belangen van derden.