direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Bedrijfslocatie Jagersweg 5 te Haelen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP11HnJagersweg5-ON01

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

bedrijfsdoeleinden ten behoeve van de overige metaalbewerkende industrie voorzover deze voorkomen in de categorie├źn 3.1 en 3.2 (SBI-code 2852) van de bij dit plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels, met de aan deze bedrijfsdoeleinden ondergeschikte detailhandel en groothandel, waarbij bedrijfswoningen niet zijn toegestaan;

 • a. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals water, waterhuishoudkundige, parkeer-, nuts- en groenvoorzieningen.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Op de als bedrijf bestemde gronden zijn toegelaten:

 • gebouwen;
 • bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • verhardingen;
 • parkeervoorzieningen;
 • groenvoorzieningen;
 • bijbehorende voorzieningen.
3.2.2 Bebouwing

Op de als bedrijf bestemde gronden mogen slechts gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht welke qua aard en afmeting bij deze bestemming passen, met dien verstande, dat:

 • a. de goothoogte van de gebouwen, niet zijnde bijgebouwen, niet meer mag bedragen dan 5,50 meter;
 • b. maximaal 30% van het aangegeven bestemmingsvlak mag worden bebouwd;
 • c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 70 m2 en de goothoogte niet meer dan 3 meter;
 • d. de hoogte van andere bouwwerken, niet zijnde erfafscheidingen en/of keerwanden, maximaal 8 meter mag bedragen;
 • e. de hoogte van andere bouwwerken, zijnde keerwanden, mag niet meer bedragen dan zoals aangegeven op de figuur in bijlage 2 bij deze regels;
 • f. de hoogte van andere bouwwerken, zijnde erfafscheidingen, maximaal 2,50 meter mag bedragen.
3.3 Specifieke gebruiksregels

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 6 wordt tenminste verstaan het gebruik van de opstallen voor:

 • a. detailhandel en groothandel anders dan bedoeld in lid 1 van dit artikel;
 • b. transport- en/of garagedoeleinden, behoudens voor zover deze verband houden met de eigen bedrijfsvoering;
 • c. horecadoeleinden;
 • d. permanente of tijdelijke bewoning.
3.4 Afwijken van de gebruiksregels

Bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel ten behoeve van de uitoefening van bedrijfsactiviteiten anders dan bedoeld in lid 1 tot een milieucategorie van ten hoogste 3.2 die voorkomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regels, en voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten tot een milieucategorie van ten hoogste 3.2 die niet vermeld zijn in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, maar naar het oordeel van de "Directeur van de Hoofdgroep Milieu en Water" van de Provincie Limburg naar hun aard en invloed op de omgeving zijn gelijk te stellen met de toegelaten activiteiten.