direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene ontheffingsregels
Plan: Ruimte voor Ruimte woning Kappert te Neer
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP10NeDeKappert-ON01

Artikel 8 Algemene ontheffingsregels

Indien niet op grond van een andere bepaling van deze regels ontheffing kan worden verleend, zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd ontheffing te verlenen van de desbetreffende bepalingen van het plan voor:

 • a. het afwijken van de voorgeschreven maten ten aanzien van goothoogten, bouwhoogten, dakhellingen, bouwperceelsgrensafstanden en bebouwde oppervlakten met ten hoogste 10 %;
 • b. het bouwen van kleine niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut en voor religieuze doeleinden zoals wachthuisjes, transformatorhuisjes, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, glas- en/of afvalcontainers, monumenten, kapellen, wegkruisen en naar aard en omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken, mits:
 • 1. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 20 m2;
 • 2. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 meter;
 • 3. de bouwwerken naar aard en afmetingen passen in het plan, met dien verstande, dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 10 meter bedraagt;
 • c. geringe afwijkingen, welke in het belang zijn van een ruimtelijk beter verantwoorde plaatsing van bouwwerken, danwel de situering van ontsluitingen of welke noodzakelijk zijn in verband met de werkelijke toestand van het terrein;
 • d. het in geringe mate afwijken van een bestemmingsgrens, alsmede de vorm van hoofdbebouwingsvlakken, voorzover zulks noodzakelijk en/of wenselijk is om het plan aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein aan te passen;
 • e. het oprichten van voorzieningen ten dienste van het ontvangen en zenden van radio en televisie-signalen, alsmede voor telecommunicatie doeleinden voorzover deze voorzieningen van geringe horizontale afmetingen zijn en mits de hoogte niet meer bedraagt dan 15 meter voor antennes voor privĂ©-gebruik en niet meer dan 40 meter voor antennes voor gemeenschappelijk gebruik, niet zijnde C-2000-infrastructuur.
 • f. het toestaan dat een aangebouwd en/of vrijstaand bijgebouw, niet zijnde een bedrijfsgebouw, gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, met dien verstande dat:
 • 1. de ontheffing uitsluitend kan worden verleend onder de voorwaarden dat:
 • een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg;
 • er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
 • de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijgebouwen wordt ingepast met een maximale oppervlakte van 70 m2 ;
 • de omstandigheden ter plaatse de ontheffing rechtvaardigen;
 • 2. Burgemeester en Wethouders nadere voorwaarden kunnen stellen aan de ontheffing;
 • 3. Burgemeester en Wethouders de ontheffing intrekken, indien de bij het verlenen van de ontheffing bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.