direct naar inhoud van Artikel 1 Begrippen
Plan: Ruimte voor Ruimte woning Kappert te Neer
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP10NeDeKappert-ON01

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het bestemmingsplan 'Ruimte voor ruimte woning Kappert te Neer' van de gemeente Leudal;

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.1640.BP10NeDeKappert-ON01 met de bijbehorende regels en bijlagen;

1.3 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.4 bebouwingspercentage

een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van het bouwperceel/bouwvlak dat ten hoogste mag worden bebouwd;

1.5 bestemmingsgrens

een op de verbeelding aangegeven lijn, die de grens aanduidt van een bestemmingsvlak;

1.6 bestemmingsvlak

een op de verbeelding door bestemmingsgrenzen omsloten vlak, waarmee gronden zijn aangegeven met dezelfde bestemming;

1.7 bijgebouw

een aangebouwd danwel vrijstaand gebouw, behorend bij een op hetzelde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en dat architectonisch en/of bouwkundig ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.8 bouwgrens

een op de verbeelding aangegeven lijn, die niet door gebouwen en door bedrijfsactiviteiten mag worden overschreden behoudens krachtens deze regels toegelaten afwijkingen;

1.9 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.10 bouwverordening

de verordening ex artikel 8 Woningwet van de gemeente Leudal;

1.11 bouwvlak

een op de verbeelding aangegeven, geheel of gedeeltelijk door bouwgrenzen omsloten vlak, waarmee gronden zijn aangeduid waarop gebouwen zijn toegelaten;

1.12 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.13 C-2000 infrastructuur

installaties ten behoeve van de communicatie van de nood- en hulpverleningsdiensten;

1.14 carport

een overdekte stallingsgelegenheid voor auto's met niet meer dan twee wanden;

1.15 garage

een gebouw, geen carport zijnde, bestemd voor de stalling van een motorrijtuig op meer dan 2 wielen en daarvoor ook toegankelijk;

1.16 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.17 gevellijn

de als zodanig aangegeven lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw op dient te zijn georiënteerd;

1.18 hoofdbebouwingsvlak

denkbeeldig vlak waarbinnen zowel de woning als bijgebouwen opgericht mogen worden. Dit vlak wordt begrensd door de voorgevellijn en een denkbeeldige lijn op 20 meter achter en evenwijdig aan de voorgevellijn;

1.19 mantelzorg

het bieden van zorg op het fysieke danwel op het psychische en/of sociale vlak op vrijwillige basis en buiten een organisatorisch verband aan een ieder die hulpbehoevend is;

1.20 ondergronds bouwwerk

een (gedeelte van) een bouwwerk, waarvan de bovenkant van de vloer is gelegen op ten minste 1,75 meter onder peil;

1.21 ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde

werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden die onder peil plaatsvinden;

1.22 open overkapping

een bouwwerk zonder eigen wanden dat aan maximaal één zijde een gesloten wand kent;

1.23 parkeren

het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen;

1.24 peil
  • voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
  • in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld;

1.25 perceelsgrens

grens van een bouwperceel;

1.26 Ruimte voor Ruimte woning

een woning gebouwd in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling van de provincie Limburg;

1.27 verbeelding

de verbeelding van het bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte woning Kappert te Neer' bestaande uit de kaart 211x03609;

1.28 voorgevel

de op een weg georiënteerde gevel van een hoofdgebouw dat maximaal één voorgevel heeft;

1.29 voorgevellijn

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen;

1.30 weg

een voor het openbaar verkeer openstaande weg of pad, met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

1.31 woning

een (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de huisvesting van één huishouden;