GEMEENTE LEUDAL

 

BESTEMMINGSPLAN WONEN BIJ KDV HORN

ontwerp

 

NL.IMRO.1640.BP10HoVanHornepln1-ON01

 

nummer            00421-A

datum               17 mei 2010  

                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kantoor Roermond                l

Kapellerlaan 179

Postbus 120

6040 AC Roermond

Telefoon 0475 330 271

Fax 0475 330 010

E-mail  roermond@taken.nl

 

kantoor Arnhem                   ¡

Sw. De Landasstraat 59

6814 DB Arnhem

Telefoon 026 443 4460

Fax 026 443 4462

E-mail arnhem@taken.nl

 

kantoor Tilburg                    ¡

Ringbaan Oost 240

Postbus 181

5000 AD Tilburg

Telefoon 013 536 5760

Fax 013 542 1776

E-mail tilburg@taken.nl

E-mail tilburg@taken.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© TAKEN Landschapsarchitectuur & Ecologie     17mei 2010

 

Niets uit dit rapport of bijbehorende tekeningen mag worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook zonder schriftelijke vermelding van opdrachtgever en Taken B.V., noch mag het zonder bronvermelding worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.


 

 

 

 


Regels  4

Artikel 1. 4

Artikel 2. 6

 

 


Regels

 

Artikel 1.

 

Als “Regels” voor dit bestemmingsplan worden integraal van toepassing verklaard de voorschriften van het Bestemmingsplan kern Horn vastgesteld 28-02-2000, met dien verstande dat met betrekking tot de op de verbeelding aangegeven bestemming “Wonen” artikel 6 (Woondoeleinden) van toepassing is voor zover hieronder vermeldt.

 

Artikel 6 (voor zover van toepassing)

 

Woondoeleinden

 

1. Doeleindenomschrijving

De op de bestemmingskaart als woondoeleinden aangegeven gronden zijn bestemd voor:

-     woondoeleinden, waaronder aan huis gebonden beroepen of praktijkruimten, waarbij de op de bestemmingskaart aangegeven matrix het type bebouwing voor de aaneengesloten gronden aangeeft als grondgebonden

 

2. Beschrijving in hoofdlijnen

De in lid 1 omschreven doeleinden worden als volgt nagestreefd:

a.    centraal in deze bestemming staat het streven naar behoud en versterking van de woonfunctie; hiermee in strijd zijnde ontwikkelingen moeten worden voorkomen;

b.    de op grond van dit artikel toegestane functies zijn uitsluitend op de begane grond toegestaan met uitzondering van de woonfunctie, die zowel op de begane grond als op de verdiepingen is toegestaand;

c.    het hoofdgebouw kan worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of praktijkruimte onder de voorwaarden dat:

       - de woning is overwegende mate de woonfunctie dient te behouden;

       - geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan:

 

3. Bouwvoorschriften

Op de tot woondoeleinden bestemde gronden mogen uitsluitend gebouwen en andere bouwwerken worden opgericht die qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen, met dien verstande dat

a.    bestaande hoofdgebouwen mogen worden uitgebreid tot maximaal het aantal bouwlagen zoals in de ter plaatse geldende matrix is aangegeven;

b.    geen nieuwe woningen mogen worden opgericht, met uitzondering van vervangende nieuwbouw;

c.    de oppervlakte van bijgebouwen per grondgebonden woning tezamen maximaal 100 m2 mag bedragen, met dien verstande dat maximaal 50% van het perceel mag worden bebouwd;

d.    de goothoogte van een bijgebouw maximaal 3.00 m mag bedragen;

e.    bijgebouwen, voor zover het niet betreft overkappingen die op grond van de Woningwet vergunningsvrij kunnen worden gerealiseerd, uitsluitend op of achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw mag worden gerealiseerd;

f.    bijgebouwen in of op een afstand van minimaal 2,50 m uit de zijdelingse perceelsgrens moeten worden gebouwd;

g.    de hoogte van andere bouwwerken maximaal 4,00 m mag bedragen met uitzondering van erfafscheidingen die voor de voorgevelrooilijn maximaal 1,00 m en achter de voorgevelrooilijn maximaal 2.00 m hoog mogen zijn, voorzieningen voor de openbare verlichting die maximaal 10,00 m hoog mogen zijn en antennes en antennemasten die maximaal 12,00 m hoog mogen zijn.

 

4.Vrijstellingsbevoegdheid

A.   Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde:

       in lid 2. sub c. om bijgebouwen te gebruiken voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of praktijdruimte, met dien verstande dat:

       1.        maximaal 35 m2 van het vloeroppervlak van de bijgebouwen als zodanig mag worden gebruikt;

       2.        detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit kan plaatsvinden.

B.   Bij het verlenen van vrijstelling als bedoeld in sub A dient het onderstaande in

       acht te worden genomen:

a.                 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;

b.                er mogen geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;

c.                 de parkeerbalans in de directe woonomgeving mag niet onevenredig nadelig worden of kunnen worden beïnvloed;

d.                aan het stedenbouwkundig beeld en aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse mag geen afbreuk worden gedaan.

C.   Bij het toepassen van de vrijstellingsbevoegdheid door Burgemeester en Wethouders is Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb 1992, 315) van toepassing.

 

5. Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen met betrekking tot het bepaalde in lid 2 en 3

nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en afmetingen van gebouwen en

andere bouwwerken, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van een onevenredige

aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken

respectievelijk indien dit noodzakelijk is ter waarborging van de ruimtelijke kwaliteit

en/of het stedenbouwkundig beeld ter plaatse.

      

Artikel 2.

 

Ter plaatse van de aanduiding tuin (t) is geen bebouwing toegestaan.