Naar toelichting

 

Naar bijlagen bij toelichting

 

Naar gehele regels

 

 

Artikel 4              Agrarisch met waarden-Landschapswaarden

 

4.1.        Bestemmingsomschrijving

De voor Agrarisch met waarden-Landschapswaarden (AW-L) aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.            het behoud, herstel en ontwikkeling van de aanwezige natuurlijke en landschappelijke waarden;

b.            duurzaam agrarisch grondgebruik.

 

 

4.2.        Bouwregels

 

4.2.1   Toelaatbaarheid van bouwwerken

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd ten behoeve van de in lid 4.1.  omschreven bestemming.

4.2.2   Maatvoering

De bouwhoogte van een gebouw of bouwwerk, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste 2 meter.

4.3.        Specifieke gebruiksregels

 

Het is verboden de gronden en bouwwerken geen gebouwen zijnde , te gebruiken of te laten gebruiken voor het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, het aanbrengen van permanente teeltondersteunende voorzieningen, het plaatsen van kampeermiddelen, voor het beoefenen van lawaaisporten, voor volkstuinen en voor reclamedoeleinden.