direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene gebruiksregels
Plan: Jacobusstraat - infiltratiebuffer
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP09HuJacobusstrl-ON01

Artikel 7 Algemene gebruiksregels

7.1 Verbodsbepaling gronden en opstallen

Het is verboden de in dit plan begrepen gronden en de zich daarop bevindende opstallen te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de bestemming.

7.2 Strijdig gebruik gronden en opstallen

Onder gebruik in strijd met de bestemming als bedoeld in 6.1 wordt in ieder geval begrepen:

het gebruik van gronden en opstallen voor een seksinrichting;

het gebruik van gronden en opstallen voor het huisvesten van tijdelijke werknemers;

het gebruik van gronden als opslag-, stort- en of lozingsplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken goederen, grond, stoffen en materialen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.

7.3 Ontheffing verbodsbepalingen

Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het in 7.1 vervatte verbod, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.