direct naar inhoud van Artikel 3 Water - Waterberging
Plan: Jacobusstraat - infiltratiebuffer
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP09HuJacobusstrl-ON01

Artikel 3 Water - Waterberging

3.1 Bestemmingsomschrijving

3.1.1 De voor 'Water - Waterberging' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

het ontvangen, (tijdelijk) bergen, infiltreren en (eventueel) afvoeren van regenwater;

verharding ten behoeve van extensief recreatief medegebruik;

groenvoorzieningen.

met de daar bijbehorende voorzieningen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de op de verbeelding aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing.

3.2 Bouwregels

Boven of op de tot 'Water - Waterberging' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van geringe omvang, welke noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de waterinfiltratiebuffer,

met dien verstande dat:

  • a. de hoogte van bouwwerken mag ten hoogste 2.00 m bedragen.