direct naar inhoud van Artikel 1 Begrippen
Plan: Jacobusstraat - infiltratiebuffer
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP09HuJacobusstrl-ON01

Artikel 1 Begrippen

1.1 In deze regels wordt verstaan onder:

1.1.1 plan:

het bestemmingsplan 'Jacobusstraat – infiltratiebuffer' van de gemeente Leudal.

1.1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1640.BP09HuJacobusstrl-ON01 met bijbehorende regels.

1.1.3 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.1.4 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.1.5 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.1.6 bestaand:

aanwezig op het tijdstip van tervisielegging van het ontwerpplan, tenzij anders is bepaald.

1.1.7 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

1.1.8 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.1.9 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats.

1.1.10 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

1.1.11 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een ze zelfstandige, bij elkaar horende bebouwing is toegelaten.

1.1.12 bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel.

1.1.13 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.1.14 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.1.15 extensief recreatief medegebruik:

recreatie met weinig dynamiek die nauwelijks druk uitoefent op de omgeving, zoals wandelen en fietsen.

1.1.16 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.1.17 archeologische waarde:

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden;