direct naar inhoud van Artikel 4 Natuur
Plan: Bestemmingsplan 'Hornerheide'
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP09HoHornerheide-VG02

Artikel 4 Natuur

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het behoud, herstel en/of de ontwikkeling van natuurwetenschappelijke waarde en/of ecologische waarde;
 • b. waterlopen en waterpartijen;
 • c. recreatief medegebruik en educatief medegebruik;
 • d. observatieposten;
 • e. infrastructurele voorzieningen;
 • f. voorzieningen van algemeen nut;
 • g. een waterloop ter plaatse van de aanduiding 'water'.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen
 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 1 meter, met uitzondering van observatieposten die maximaal 8 meter hoog mogen zijn.
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'water' mogen geen bouwwerken worden opgericht.

4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor
 • a. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
 • b. het opslaan of bergen van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • d. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.

4.4 Aanlegvergunning
4.4.1 Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Natuur zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
 • a. bodemverlagen of afgraven, ophogen, egaliseren dan wel anderszins aanbrengen van wijzigingen in het maaiveld;
 • b. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
 • c. het vellen en rooien van houtgewas;
 • d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van voorwerpen in de grond;
 • e. aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;
 • f. het permanent opslaan van goederen.

4.4.2 Het verbod als bedoeld in 4.4.1. is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die
 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

4.4.3 De werken of werkzaamheden als bedoeld in 4.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de landschappelijke en natuurlijke waarden van de gronden ontstaat of kan ontstaan.