direct naar inhoud van Artikel 3 Maatschappelijk
Plan: Bestemmingsplan 'Hornerheide'
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1640.BP09HoHornerheide-VG02

Artikel 3 Maatschappelijk

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening, waaronder:
  - bibliotheken; en/of
  - gezondheidszorg; en/of
  - horeca in de categorie├źn 1, 2; en/of
  - horeca in de categorie 5, waarbij er een directe relatie dient te bestaan met de maatschappelijke voorzieningen binnen het plangebied; en/of
  - jeugd-/kinder-/naschoolse opvang; en/of
  - kantoorfuncties, uitsluitend ten behoeve van in het plangebied te huisvesten zorgfuncties; en/of
  - onderwijs; en/of
  - openbare dienstverlening; en/of
  - religie; en/of
  - uitvaartcentrum; en/of
  - verenigingsleven; en/of
  - zorgboerderij; en/of
  - zorg en welzijnsinstelling;

 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bos', zijn bos/bebossing en groenvoorzieningen en daaraan ondergeschikt recreatief medegebruik toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting' is een hoofdontsluiting toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' is een parkeerterrein toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'water' is een waterloop toegestaan.

Met daaraan ondergeschikt:

 • f. detailhandel die gerelateerd is aan gezondheidszorg en/of zorg/welzijnsinstellingen;

Met de daarbij behorende:

 • g. wegen en paden;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. Het maximum bebouwingspercentage per bouwvlak mag niet meer bedragen dan is ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' is aangegeven;
 • c. het aantal bouwlagen van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bouwlagen' is aangegeven;
 • d. de minimale afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bedraagt 3 meter.
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'water' mogen geen bouwwerken worden opgericht.

3.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3,50 meter bedragen;
 • c. in afwijking van het bepaalde in sub b mag de bouwhoogte van lichtmasten maximaal 12 meter bedragen.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor seksinrichtingen;

3.4 Aanlegvergunning
3.4.1 Het is verboden op of in de gronden ter plaatste van de aanduiding 'bos' zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren
 • a. bodemverlagen of afgraven, ophogen, egaliseren dan wel anderszins aanbrengen van wijzigingen in het maaiveld;
 • b. het verrichten van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;
 • c. het vellen en rooien van houtgewas;
 • d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van voorwerpen in de grond;
 • e. aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;
 • f. het permanent opslaan van goederen.

3.4.2 Het verbod als bedoeld in 3.4.1. is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die
 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

3.4.3 De werken of werkzaamheden als bedoeld in 3.4.1. zijn slechts toelaatbaar, mits door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de landschappelijke en/of ecologische waarden van de gronden ontstaan of kan ontstaan.