direct naar inhoud van Richtlijnen ruimtelijke plannen gemeente Leudal
Naam: Handboek ruimtelijke plannen Leudal 2019
Status: Vastgesteld
Betreft: Regels en richtlijnen ruimtelijke plannen
Reg.no.: HRP19Leudal-03JW

Richtlijnen ruimtelijke plannen gemeente Leudal

Hoofdstuk 1 Inleiding

Vanaf 23 januari 2018 beschikt de gemeente Leudal over actuele bestemmingsplannen voor alle woonkernen en voor het buitengebied. Daarnaast gelden voor de bedrijventerreinen binnen de gemeente separate plannen.
De bronbestanden van alle plannen zijn raadpleegbaar en te downloaden via de gemeentelijk FTP-account http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie.

Vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe plannen voor het buitengebied en de woonkernen is ook het Handboek Ruimtelijke Plannen Leudal geactualiseerd en algemeen beschikbaar/raadpleegbaar gesteld. Deze nieuwe versie is ten opzichte van vorige versies vrij beknopt en maakt voornamelijk gebruik van koppelingen en hyperlinks om snel relevante informatie te ontsluiten.

Het Handboek Ruimtelijke Plannen Leudal 2019 (hierna genoemd HRP19) vormt de basis voor alle toekomstige ruimtelijke plannen van/in Leudal. Het bevat indirect de actuele planregels, die in specifieke plannen moeten worden overgenomen en geeft aan welke indieningsvereisten van toepassing zijn.

Hoofdstuk 2 RO-standaarden 2012

Het spreekt voor zich dat bij het maken van alle ruimtelijke plannen de RO-standaarden 2012 moeten worden toegepast. Deze zijn beschikbaar op de website van Geonovum.

Rechtstreekse hyperlinks naar de meest gebruikte standaarden zijn:

Opgemerkt wordt dat de in de RO-standaarden opgenomen bestemming 'Overig' in Leudal niet wordt toegepast. Er dient altijd gekozen te worden voor een andere hoofdgroep van bestemmingen met eventueel (een) specifieke aanduiding(en).

Hoofdstuk 3 Te hanteren planregels

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen Leudal moeten afhankelijk van de ligging van de locatie(s) de regels van de hieronder genoemde plannen worden overgenomen.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling alleen de relevante begrippen en bestemmingsregels over te nemen. Het alleen doorlinken naar de regels van een 'moederplan' is niet toegestaan. In elk nieuw plan moeten dus enkel de relevante RO-data worden opgenomen. Dat is voor de raadpleger van een plan veel duidelijker dan te moeten zoeken/scrollen in het 'moederplan'.

3.1 Locatie in woonkern

Indien een locatie is gelegen binnen een van de 16 woonkernen van Leudal, moeten nieuwe ruimtelijke plannen worden afgestemd op de plansystematiek van het woonkernenplan Leudal 2017 (versie VG03).

Hieronder staan rechtstreekse hyperlinks naar plan\planonderdelen van het geldende woonkernenplan:

N.B.
Het woonkernenplan is niet geldend voor het woongebied Hanssum in de woonkern Neer.
Voor Hanssum geldt het bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP17RpKernNeer-VG01.

3.2 Locatie in buitengebied

Indien een locatie is gelegen in het buitengebied van Leudal, moeten nieuwe ruimtelijke plannen worden afgestemd op de plansystematiek van het Reparatie- en veegplan Buitengebied Leudal 2016. Van dit bestemmingsplan is per 4 oktober 2019 een onherroepelijke versie beschikbaar, waarin de uitspraak van de Raad van State dd. 4 september 2019 (201807453/1/R1) is verwerkt.

Hieronder staan rechtstreekse hyperlinks naar plan\planonderdelen van het geldende bestemmingsplan buitengebied:

3.3 Locatie op bedrijventerrein

Indien een locatie is gelegen binnen een van de bedrijventerreinen van Leudal, moeten nieuwe ruimtelijke plannen worden afgestemd op de voor die locatie geldende plansystematiek, dan wel worden afgestemd op in voorbereiding zijnde nieuwe plansystematiek\planregels.
(Red.: te bespreken met de desbetreffende ambtelijke case manager):

3.4 Locatie recreatiegebied De Leistert

Indien een locatie is gelegen in het recreatiegebied 'De Leistert' moeten nieuwe ruimtelijke plannen worden afgestemd op de voor die locatie geldende planregels van:

Hoofdstuk 4 Planidentificatienummer (IDN)

Elk digitaal ruimtelijk plan krijgt een eigen authentiek planidentificatienummer (IDN-no.). Dat nummer begint voor Leudal standaard met NL.IMRO.1640. (1640 = gemeentecode). Vervolgens hebben we 18 karakters beschikbaar om een naam toe te kennen. Deze naam moet zo veel mogelijk relevante (plan-)informatie bevatten. Tot slot zijn er 4 karakters om de status/versie van het plan in kwestie te duiden.

Leudal heeft gekozen voor de onderstaande systematiek bij IDN-nummertoekenning, waarbij de in totaal 22 beschikbare karakters achtereenvolgens planvorm, -jaar, -locatie, -naam, -status en -versie aangeven.

4.1 Planvorm (karakters 1 en 2)

Voor de verschillende planvormen moeten de hieronder vermelde hoofdletters worden toegepast:

BP = bestemmingsplan (art. 3.1 e.v. Wro)
BV = beheersverordening (art. 3.38 Wro)
GU = gerechtelijke uitspraak
OV = omgevingsvergunning met bestemmingsplanafwijkingsbesluit (art. 2.12.1.a3 Wabo)
SV = structuurvisie (art. 2.1. Wro)
UP = uitwerkingsplan (art. 3.6 Wro)
VB = voorbereidingsbesluit (art. 3.7 Wro)
WP= wijzigingsplan (art. 3.6 Wro )

4.2 Planjaar (karakters 3 en 4)

Achter de planvorm worden de laatste 2 cijfers van het planjaar (= kalenderjaar waarin de procedure wordt/is gestart) opgenomen.

4.3 Planlocatie (karakters 5 en 6)

Via 1 hoofdletter en 1 kleine letter wordt de woonplaats (= plaats/locatie plangebied) aangegeven.
Voor de 16 woonplaatsen van Leudal worden de volgende lettercombinaties gehanteerd:

Baexem = Ba
Buggenum = Bu
Ell = El
Grathem = Gr
Haelen = Hn
Haler = Hr
Heibloem = Hb
Heythuysen = Hy
Horn = Ho
Hunsel = Hu
Ittervoort = It
Kelpen-Oler = Ko
Neer = Ne
Neeritter = Ni
Nunhem = Nu
Roggel = Ro

4.4 Plannaam (karakters 7 tot en met 18)

Voor het benoemen van het plan(gebied) zijn 12 karakters beschikbaar.

Bij het geven van een plannaam is het uitgangspunt dat de naam voor zover mogelijk objectgericht of adresgericht is.

Het navolgende moet daarbij in acht worden genomen

 • 1. de naam van de openbare ruimte/het adres aangeven (1e letter hoofdletter);
 • 2. het huisnummer aanduiden (bij gebrek aan karakters adresnaam afkorten);
 • 3. wanneer plan niet adres-gerelateerd is, dan een passende locatienaam opnemen.

4.5 Planstatus (karakters 19 en 20)

Met inachtneming van de "Handreiking interbestuurlijke uitwisseling van ruimtelijke plannen en besluiten" van het voormalige ministerie VROM hanteert Leudal voor de aanduiding van de planstatus de volgende hoofdletters:

VO = Voorontwerp
ON = Ontwerp
VG = Vastgesteld

4.6 Planversie (karakters 21 en 22)

Elke fase van een ruimtelijk plan kan meerdere versies opleveren. Als binnen een fase meerdere stappen worden gemaakt, moet het versienummer 'opgehoogd' worden. Zo is een ieder in staat het plan of besluit te volgen, ongeacht de fase waarin het zich bevind.

Wordt bv. het 1e ontwerpplan (met versiecode ON01) aangepast, dan krijgt het 2e ontwerpplan de versiecode ON02, etc. etc.

Hoofdstuk 5 BGT-ondergrond in dxf

Zoals voor elke basisregistratie, is ook voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wettelijk geregeld dat bestuursorganen verplicht zijn om deze registratie te gebruiken. De gebruiksplicht van de BGT is ingegaan op 1 juli 2017.

Vanaf die datum zijn bestuursorganen verplicht om de BGT te gebruiken bij het uitvoeren van publiekrechtelijke taken, als daar topografische gegevens bij nodig zijn op het schaalniveau 1:500 tot 1:5.000.

Het besluit tot inwerkingtreding van de desbetreffende artikelen 23 en 24 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie is op 13 april jl. in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2017 no. 159).

Voor het digitaal tekenen van de ruimtelijke plannen moet derhalve verplicht de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) worden gebruikt.
De BGT kan gedownload worden via de website van "Publieke Dienstverlening op de Kaart" (PDOK).

Plannen die gemaakt zijn met alleen een GBK(N)- en\of BRK-ondergrond worden niet meer in behandeling genomen en zonder pardon geretourneerd.
Het is wél toegestaan om naast de BGT-ondergrond ondersteunend ook bv. de BRK-ondergrond te gebruiken

De BGT-ondergrond moet worden aangeleverd in DXF-formaat.

Hoofdstuk 6 Aanlevering datasets & planstukken

Datasets moeten vanwege de omvang altijd worden aangeboden via de file-transfer-site www.wetransfer.com.

Een dataset moet worden verstuurd naar het mailadres info@leudal.nl onder vermelding van 'Dataset <IDN-nummer>', waarna de ontvangst van de dataset wordt geregistreerd en per mail wordt bevestigd (N.B.:het wetransferbericht moet CC worden verzonden aan Durp@leudal.nl en aan de behandelend ambtenaar.

Omdat de gemeente op grond van artikel 1.2.3, lid 1, van het Bro wettelijk verplicht is om ruimtelijke plannen zowel digitaal als analoog beschikbaar te stellen, dient door de initiatiefnemer in beginsel van elke planversie (Red.: af te stemmen met de case manager) behalve een dataset ook een papieren versie van de planregels, plantoelichting, verbeelding en alle bijlagen te worden aangeleverd.

Hoofdstuk 7 Inhoud datasets

7.1 Algemeen

De datasets van ruimtelijke plannen moeten vanzelfsprekend worden opgemaakt in overeenstemming met de landelijke standaarden.

Omwille van uniformiteit en klantvriendelijke raadpleegbaarheid moeten verder een aantal (aanvullende) voorwaarden in acht worden genomen. In onderstaande paragrafen volgt een overzicht waaraan datasets moeten voldoen.

N.B. 1:
Indien een aangeleverd ruimtelijk plan niet overeenstemt met het HRP19, wordt dat plan niet in behandeling genomen. De indiener zal hierover digitaal in kennis worden gesteld.

N.B. 2:
Er hoeft géén validatierapport te worden meegeleverd. Dat is overbodig, omdat de gemeente zelf voorafgaand aan de beschikbaarstelling elk plan vanuit de bronbestanden valideert.

7.2 Bestemmings-, uitwerkings- en wijzigingsplan

Een dataset van een bestemmingsplan, een uitwerkingsplan of een wijzigingsplan dient bij elke planversie de navolgende bestanden te bevatten:

 • a. het opmaakbestand met de huisstijl van Leudal.
  (N.B.: het bestand "opmaak.css" is te downloaden via de website http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Handboek_ruimtelijke_plannen_Leudal_2019)
 • b. de gebruikte BGT-ondergrond in DXF-formaat
  (voorbeeld: o_NL.IMRO.1640.BP19HyPlannaam-VG01.dxf)
 • c. een html-bestand met de inhoudsopgave van het plan
  (index.html)
 • d. het gml-bestand met de geometrische data ten behoeve van de digitale verbeelding van het plan
  (voorbeeld: NL.IMRO.1640.BP19HyPlannaam-VG01.gml)
 • e. een html-bestand voor ontsluiting van de planregels
  (voorbeeld: r_NL.IMRO.1640.BP19HyPlannaam-VG01.html)
 • f. een html-bestand voor ontsluiting van de bijlagen bij planregels
  (voorbeeld: b_NL.IMRO.1640.BP19HyPlannaam-VG01_rb.html)
 • g. een html-bestand voor ontsluiting van de objectgericht opgemaakte plantoelichting
  (voorbeeld: t_NL.IMRO.1640.BP19HyPlannaam-VG01.html)
 • h. een html-bestand voor ontsluiting van de bijlagen bij de toelichting
  (voorbeeld: b_NL.IMRO.1640.BP19HyPlannaam-VG01_tb.html)
  N.B.
  in elk geval wordt de verbeelding opgenomen als bijlage: zie lid j.
 • i. een Pdf-bestand van het vaststellingsbesluit (met eventuele bijlagen)
  (voorbeeld: vb_NL.IMRO.1640.BP19HyPlannaam-VG01.pdf)
  N.B.:
  Hiervoor kan een leeg bestand (een zogenaamde 'dummy') worden opgenomen in de dataset.
  De gemeente neemt zelf een gewaarmerkt exemplaar van het vaststellingsbesluit op in de dataset van het via RO-online beschikbaar te stellen plan
 • j. de verbeelding dient in Pdf-formaat als separate bijlage te worden opgenomen in de digitale plantoelichting (bijlage bij de toelichting: zie lid h.)

7.3 Omgevingsvergunning met afwijking bestemmingsplan

De dataset van een omgevingsvergunning met een vergunde afwijking van het geldend bestemmingsplan moet bevatten:

 • a. het opmaakbestand met de huisstijl van Leudal.
  (N.B.: het bestand "opmaak.css" is te downloaden via de website http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Handboek_ruimtelijke_plannen_Leudal_2019)
 • b. de gebruikte BGT-ondergrond in DXF-formaat
  (voorbeeld: o_NL.IMRO.1640.OV19HyPlannaam-VG01.dxf)
 • c. een html-bestand met de inhoudsopgave van het plan
  (index.html)
 • d. het gml-bestand met de geometrische data t.b.v. de digitale verbeelding van het plan
  (voorbeeld: NL.IMRO.1640.OV19HyPlannaam-VG01.gml)
 • e. een Pdf-bestand van het besluitdocument
  (voorbeeld: d_NL.IMRO.1640.OV19HyPlannaam-VG01.pdf)
  N.B.:
  Het besluitdocument is hetzelfede bestand als het vaststellingsbesluit. Ook hiervoor kan een leeg bestand (een zogenaamde 'dummy') worden opgenomen in de dataset.
  De gemeente neemt zelf een gewaarmerkt exemplaar van het besluit tot vaststelling van een plan op in de dataset van het via RO-online beschikbaar te stellen plan
 • f. een html-bestand voor ontsluiting van de objectgericht opgemaakte toelichting (= ruimtelijke onderbouwing)
  (voorbeeld: t_NL.IMRO.1640.OV19HyPlannaam-VG01.html)
 • g. een html-bestand voor ontsluiting van de bijlage(n) van de toelichting
  (voorbeeld: b_NL.IMRO.1640.OV19HyPlannaam -VG01_tb.html)
  N.B.
  in elk geval wordt de verbeelding opgenomen als bijlage: zie lid j.
 • h. een PDF-bestand van het vastellingsbesluit
  (voorbeeld: vb_NL.IMRO.1640.OV19HyPlannaam-VG01.pdf)
  N.B.:
  Ook hiervoor kan een leeg bestand in de dataset worden opgenomen (een zogenaamde 'dummy').
  Van gemeentewege wordt na vaststelling een ondertekend exemplaar van het vaststellingsbesluit opgenomen in de dataset
 • i. één maal de papieren versie van de omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing inclusief alle bijlagen (ook in PDF-format opnemen in de aan te leveren dataset)
 • j. de verbeelding dient ook in PDF-format als separate bijlage te worden opgenomen in de digitale ruimtelijke onderbouwing (bijlage bij de toelichting: zie lid g.).

7.4 Overige ruimtelijke plannen

De overige ruimtelijke besluiten (structuurvisies, gerechtelijke uitspraken, beheersverordeningen en voorbereidingsbesluiten) worden alle door de gemeente zelf digitaal ontsloten.
De gemeente draagt er zelf zorg voor dat dit op correcte wijze cf. de SVBP2012 gebeurt.

Hoofdstuk 8 Afwijking van HRP19

De ruimtelijke ordening is een dynamisch gebeuren. De praktijk heeft telkens weer uitgewezen dat niet alles steeds via modellen en standaarden kan worden afgewikkeld. Het leveren van maatwerk moet en zal derhalve mogelijk blijven/zijn.

Vandaar dat - mits goed gemotiveerd - het in bijzondere gevallen mogelijk is om af te wijken van de standaardregels.

Alleen na instemming van de gemeente is afwijking van het handboek toegestaan (ten behoeve van 'maatwerk' voor een of meerdere planlocaties).

Toestemming om af te wijken van het HRP19 kan per mail (met motivering verzoek) worden gevraagd. Deze mail dient verzonden te worden aan info@leudal.nl.
Het verzoek om afwijking moet CC worden verzonden aan DURP@leudal.nl alsmede aan de behandelend ambtenaar) onder vermelding van 'Verzoek afwijking HRP19-planlocatie' .

Hoofdstuk 9 Mandaat

Op basis van het mandaatbesluit van 10 november 2009 (LE 2009 B&W - 1022) van burgemeester en wethouders is in 2009 het elektronisch waarmerken van ruimtelijke plannen via ondermandaat opgedragen aan de DURP-coördinator en diens plaatsvervanger.

Het college heeft gelijktijdig met de vaststelling van het nieuwe HRP19 en onder intrekking van het evengenoemde mandaat besloten om de taken/handelingen van burgemeester en wethouders zoals vermeld in artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening, via mandaat op te dragen aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Een en ander zal worden opgenomen in het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Leudal, te raadplegen via de website https://www.overheid.nl/.

Om pragmatische redenen is ook nu ervoor gekozen om via ondermandaatbesluiten van achtereenvolgens de gemeentesecretaris > de directeur Afdeling Ruimte > de teamleider Team Ontwikkeling ondermandaat te verlenen aan de DURP-coördinator of diens plaatsvervanger.

Eventueel noodzakelijke (tekstuele) aanpassingen van het HRP19 op grond van gewijzigde wetgeving, landelijke werkafspraken en\of voortschrijdend gemeentelijk inzicht, kunnen eveneens via ondermandaat door de DURP-coördinator of diens plaatsvervanger worden gedaan.
Relevante inhoudelijke wijzigingen worden altijd ter vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Wijzigingen/aanvullingen van het HRP19 worden opgenomen en kort toelgelicht in het "Logboek mutaties HRP19" (zie Bijlage 3).

Hoofdstuk 10 Communicatie

Het HRP19 is toegelicht aan de RO-medewerkers en aan de BBP-medewerkers. Deze zullen immers de contacten met initiatiefnemers voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen onderhouden.

Het HRP19 wordt algemeen raadpleegbaar en beschikbaar gesteld op het internet (hyperlink: (http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Handboek_ruimtelijke_plannen_Leudal_2019/index.html)
Voor beantwoording van vragen van klanten over de inhoud van ruimtelijke plannen en datasets kan in 1e aanleg verwezen worden naar het handboek.
In 2e aanleg kan contact worden opgenomen met de case manager of de (wnd.) DURP-coördinator.

Omdat het HRP19 bindende regels bevat voor nieuwe ruimtelijke initiatieven in Leudal, wordt het besluit tot vaststelling van het HRP19 digitaal openbaar bekend gemaakt in het Gemeenteblad Leudal. Tevens zal een melding worden opgenomen in het weekblad ViaLeudal. Het HRP19 treedt in werking op de 1e dag na afkondiging.

De gemeente Leudal heeft verder alle aanbieders van ruimtelijke plannen in Leudal - voor zover contactgegevens beschikbaar waren - actief geïnformeerd over de vaststelling en inwerkingtreding van het nieuwe HRP19.

Verder zal ook op de gemeentelijke website https://www.leudal.nl beknopte informatie over en een hyperlink naar het HRP19 worden opgenomen.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Leudal in de vergadering van

6 augustus 2019.

De secretaris, De burgemeester,


H.K.W. Bekkers A.H.M. Verhoeven MPM