direct naar inhoud van HRP2018 - richtlijnen voor ruimtelijke plannen
Betreft: Handboek ruimtelijke plannen Leudal 2018
Status: Concept
Instrument: Richtlijnen ruimtelijke plannen
Versiedatum: 18 december 2018

HRP2018 - richtlijnen voor ruimtelijke plannen

Hoofdstuk 1 Inleiding

Vanaf 23 januari 2018 beschikt de gemeente Leudal over actuele bestemmingsplannen voor alle woonkernen en voor het buitengebied. Daarnaast gelden voor de bedrijventerreinen binnen de gemeente separate plannen.
De bronbestanden van alle plannen zijn raadpleegbaar en te downloaden via de gemeentelijk FTP-account http://leudal.gemeentedocumenten.nl/Publicatie.

Vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe plannen voor het buitengebied en de woonkernen is ook het Handboek Ruimtelijke Plannen Leudal geactualiseerd en algemeen beschikbaar/raadpleegbaar gesteld. Deze nieuwe versie is ten opzichte van vorige versies vrij beknopt en maakt voornamelijk gebruik van koppelingen en hyperlinks om snel relevante informatie te ontsluiten.

Het Handboek Ruimtelijke Plannen Leudal 2018 (hierna genoemd HRP18) vormt de basis voor alle toekomstige ruimtelijke plannen van/in Leudal. Het bevat indirect de actuele planregels, die in specifieke plannen moeten worden overgenomen en geeft aan welke indieningsvereisten van toepassing zijn.

Hoofdstuk 2 RO-standaarden 012

Het spreekt voor zich dat bij het maken van alle ruimtelijke plannen de RO-standaarden 2012 moeten worden toegepast. Deze zijn beschikbaar op de website van Geonovum.

Rechtstreekse hyperlinks naar de meest gebruikte standaarden zijn:

Opgemerkt wordt dat de in de RO-standaarden opgenomen bestemming 'Overig' in Leudal niet wordt toegepast. Er dient altijd gekozen te worden voor een andere hoofdgroep van bestemmingen met eventueel (een) specifieke aanduiding(en).

Hoofdstuk 3 Te hanteren planregels

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen Leudal moeten afhankelijk van de ligging van de locatie(s) de regels van de hieronder genoemde plannen worden overgenomen.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling alleen de relevante begrippen en bestemmingsregels over te nemen. Het alleen doorlinken naar de regels van een 'moederplan' is niet toegestaan. In elk nieuw plan moeten dus enkel de relevante RO-data worden opgenomen. Dat is voor de raadpleger van een plan veel duidelijker dan te moeten zoeken/scrollen in het 'moederplan'.

3.1 Locatie in woonkern

Indien een locatie is gelegen binnen een van de 16 woonkernen van Leudal, moeten nieuwe ruimtelijke plannen worden afgestemd op de regels van het Woonkernenplan Leudal 2017 (link naar plan: NL.IMRO.1640.BP17Woonkernen-VG02)

Het vorenstaande geld niet voor het woongebied Hanssum in de woonkern Neer. Daarvoor geldt het bestemmingsplan NL.IMRO.1640.BP17RpKernNeer-VG01.

Hieronder staan rechtstreekse hyperlinks naar de planonderdelen van het geldende woonkernenplan:

3.2 Locatie in buitengebied

Indien een locatie is gelegen in het buitengebied van Leudal, moeten nieuwe ruimtelijke plannen worden afgestemd op de regels van het Reparatie- en veegplan Buitengebied Leudal 2016 (link naar plan: NL.IMRO.1640.BP16RVBuitengebied-VG02).

Hieronder staan rechtstreekse hyperlinks naar de planonderdelen van het geldende buitengebiedplan:

3.3 Locatie op bedrijventerrein

Indien een locatie is gelegen binnen een van de bedrijventerreinen van Leudal, moeten nieuwe ruimtelijke plannen worden afgestemd op de voor die locatie geldende planregels:

3.4 Locatie recreatiegebied De Leistert

Indien een locatie is gelegen in het recreatiegebied 'De Leistert' moeten nieuwe ruimtelijke plannen worden afgestemd op de voor die locatie geldende planregels van:

Hoofdstuk 4 Planidentificatienummer (IDN)

Elk digitaal ruimtelijk plan krijgt een eigen authentiek planidentificatienummer (IDN-no.). Dat nummer begint voor Leudal standaard met NL.IMRO.1640. (1640 = gemeentecode). Vervolgens hebben we 18 karakters beschikbaar om een naam toe te kennen. Deze naam moet zo veel mogelijk relevante (plan-)informatie bevatten. Tot slot zijn er 4 karakters om de status/versie van het plan in kwestie te duiden.

Leudal heeft gekozen voor de onderstaande systematiek bij IDN-nummertoekenning, waarbij de in totaal 22 beschikbare karakters achtereenvolgens aangeven:

Karakters 1 & 2: planvorm

Voor de verschillende planvormen moeten de hieronder vermelde hoofdletters worden toegepast:

BP = bestemmingsplan (art. 3.1 e.v. Wro)
BV = beheersverordening (art. 3.38 Wro)
GU = gerechtelijke uitspraak
OV = omgevingsvergunning met bestemmingsplanafwijkingsbesluit (art. 2.12.1.a3 Wabo)
SV = structuurvisie (art. 2.1. Wro)
UP = uitwerkingsplan (art. 3.6 Wro)
VB = voorbereidingsbesluit (art. 3.7 Wro)
WP= wijzigingsplan (art. 3.6 Wro)

Karakters 3 & 4: jaar

Achter de planvorm worden de laatste 2 cijfers van het planjaar (= kalenderjaar waarin de procedure wordt/is gestart) opgenomen.

Karakters 5 & 6: locatie

Via 1 hoofdletter en 1 kleine letter wordt de woonplaats (= plaats/locatie plangebied) aangegeven.
Voor de 16 woonplaatsen van Leudal worden de volgende lettercombinaties gehanteerd:

Baexem = Ba
Buggenum = Bu
Ell = El
Grathem = Gr
Haelen = Hn
Haler = Hr
Heibloem = Hb
Heythuysen = Hy
Horn = Ho
Hunsel = Hu
Ittervoort = It
Kelpen-Oler = Ko
Neer = Ne
Neeritter = Ni
Nunhem = Nu
Roggel = Ro

Karakters 7 t/m 18: naam

Deze 12 karakters wordt de plannaam aangegeven (uitgangspunt object-/adresgericht), waarbij geldt:

 • de naam van de openbare ruimte/het adres aangeven (1e letter hoofdletter);
 • het huisnummer aanduiden (bij gebrek aan karakters adresnaam afkorten);
 • wanneer plan niet adresgerelateerd is, dan een passende locatienaam opnemen.

Karakters 19 & 20: status

Met inachtneming van de "Handreiking interbestuurlijke uitwisseling van ruimtelijke plannen en besluiten" van het voormalige ministerie VROM hanteert Leudal voor de aanduiding van de planstatus de volgende hoofdletters:

Voorontwerp = VO
Ontwerp = ON
Vastgesteld = VG

Karakters 21 & 22: versie

Elke fase van een ruimtelijk plan kan meerdere versies opleveren. Als binnen een fase meerdere stappen worden gemaakt, moet het versienummer 'opgehoogd' worden. Zo is een ieder in staat het plan of besluit te volgen, ongeacht de fase waarin het zich bevind.

Wordt bv. het 1e ontwerpplan (met versiecode ON01) aangepast, dan krijgt het 2e ontwerpplan de versiecode ON02, etc. etc.

Hoofdstuk 5 Digitale ondergrond BGT

Zoals voor elke basisregistratie, is ook voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wettelijk geregeld dat bestuursorganen verplicht zijn om deze registratie te gebruiken. De gebruiksplicht van de BGT is ingegaan op 1 juli 2017.

Vanaf die datum zijn bestuursorganen verplicht om de BGT te gebruiken bij het uitvoeren van publiekrechtelijke taken, als daar topografische gegevens bij nodig zijn op het schaalniveau 1:500 tot 1:5.000.

Het besluit tot inwerkingtreding van de desbetreffende artikelen 23 en 24 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie is op 13 april jl. in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2017 no. 159).

Voor het digitaal tekenen van de ruimtelijke plannen moet derhalve verplicht de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) worden gebruikt.
De BGT kan gedownload worden via de website van "Publieke Dienstverlening op de Kaart" (PDOK).

Plannen die gemaakt zijn met alleen een GBK(N)- en\of BRK-ondergrond worden niet meer in behandeling genomen en zonder pardon geretourneerd.
Het is wél toegestaan om naast de BGT-ondergrond ondersteunend ook bv. de BRK-ondergrond te gebruiken (zie afb.).

afbeelding "i_NL.IMRO.1640.HRP18Leudal-0001_0001.png"

De BGT-ondergrond moet worden aangeleverd in DWG-formaat of DXF-formaat:
DXF-formaat heeft de voorkeur, omdat dat het formaat is dat de Raad van State vraagt en gebruikt bij de behandeling van beroepszaken: is evenwel niet wettelijk verplicht).

Hoofdstuk 6 Aanlevering datasets

 • 1. Datasets moeten vanwege de omvang altijd worden aangeboden via de file-transfer-site www.wetransfer.com.
 • 2. Een dataset moet met een begeleidend bericht worden gericht aan info@leudal.nl onder vermelding van 'Dataset <IDN-nummer>', waarna de ontvangst van de dataset wordt geregistreerd
 • 3. Het wetransferbericht dient overigens CC te worden verzonden aan DURP@leudal.nl en aan de behandelend ambtenaar.
 • 4. N.B.: er moet ook een papieren versie worden aangeleverd:
  Omdat de gemeente op grond van artikel 1.2.3, lid 1, van het Bro wettelijk verplicht is om ruimtelijke plannen zowel digitaal als analoog beschikbaar te stellen, dient door de initiatiefnemer in beginsel van elke planversie zowel een dataset als een papieren versie van de planregels, plantoelichting, verbeelding en alle bijlagen te worden aangeleverd.

Hoofdstuk 7 Inhoud datasets algemeen

De datasets van ruimtelijke plannen moeten vanzelfsprekend worden opgemaakt in overeenstemming met de landelijke standaarden.

Omwille van uniformiteit en klantvriendelijke raadpleegbaarheid moeten verder een aantal (aanvullende) voorwaarden in acht worden genomen. Hieronder volgt een overzicht waaraan datasets moeten voldoen.

Indien geconstateerd wordt dat een aangeleverd ruimtelijk plan niet overeenstemt met het HRP18, wordt dat plan niet in behandeling genomen. De indiener zal hierover in kennis worden gesteld.

7.1 Bestemmings-, uitwerkings- of wijzigingsplan

Een dataset van een bestemmingsplan, een uitwerkingsplan of een wijzigingsplan dient te bevatten:

 • a. een html-bestand met de inhoudsopgave van het plan
  (index.html);
 • b. een gml-bestand met de geometrische data t.b.v. de digitale verbeelding van het plan
  (NL.IMRO.1640.BP18Voorbeeld-VG01.gml);
 • c. een html-bestand voor ontsluiting van de planregels
  (r_NL.IMRO.1640.BP18Voorbeeld-VG01.html);
 • d. een html-bestand voor ontsluiting van de bijlagen bij planregels (b_NL.IMRO.1640.BP18Voorbeeld-VG01_rb.html);
 • e. een html-bestand voor ontsluiting van de plantoelichting (t_NL.IMRO.1640.BP18Voorbeeld-VG01.html);
 • f. een html-bestand voor ontsluiting van de bijlagen bij de toelichting: b_NL.IMRO.1640.BP18Voorbeeld-VG01_tb.html;
 • g. een PDF-bestand van het vastellingsbesluit (met eventuele bijlagen)
  (vb_NL.IMRO.1640.BP18Voorbeeld-VG01.pdf):
  N.B.:
  Hiervoor kan een leeg bestand in de dataset worden opgenomen (een zogenaamde 'dummy').
  Van gemeentewege wordt na vaststelling een ondertekend exemplaar van het vaststellingsbesluit opgenomen in de dataset;
 • h. de verbeelding dient ook in PDF-format als separate bijlage te worden opgenomen in de digitale plantoelichting;
 • i. het opmaakbestand met de huisstijl van Leudal
  (te downloaden op de gemeentelijke FTP-account: opmaak.css);
 • j. de gebruikte BGT-ondergrond
  (o_NL.IMRO.1640.BP18Voorbeeld-VG01.dxf of o_NL.IMRO.1640.BP18Voorbeeld-VG01.dwg);
 • k. er hoeft géén validatierapport te worden aangeleverd.

7.2 Omgevingsvergunning met afwijking bestemmingsplan

De dataset van een omgevingsvergunning met afwijking van het geldend bestemmingsplan moet bevatten:

 • a. een html-bestand met de inhoudsopgave van het plan
  (index.html);
 • b. het opmaakbestand met de huisstijl van Leudal
  (te downloaden op de gemeentelijke FTP-account: opmaak.css);
 • c. een gml-bestand met de geometrische data t.b.v. de digitale verbeelding van het plan
  (NL.IMRO.1640.OV18Voorbeeld-VG01.gml);
 • d. een bestand voor ontsluiting van de ruimtelijke onderbouwing, bij voorkeur objectgericht opgemaakte plantekst
  (d_NL.IMRO.1640.OV18Voorbeeld-VG01.html);
 • e. een html-bestand voor ontsluiting van de bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing: (b_NL.IMRO.1640.OV18Voorbeeld-VG01_tb.html);
 • f. een PDF-bestand van het vastellingsbesluit (met eventuele bijlagen)
  (vb_NL.IMRO.1640.OV18Voorbeeld-VG01.pdf):
  N.B.:
  Hiervoor kan een leeg bestand in de dataset worden opgenomen (een zogenaamde 'dummy').
  Van gemeentewege wordt na vaststelling een ondertekend exemplaar van het vaststellingsbesluit opgenomen in de dataset.
 • g. het opmaakbestand met de huisstijl van Leudal
  (te downloaden op de gemeentelijke FTP-account: opmaak.css);
 • h. de gebruikte BGT-ondergrond
  (o_NL.IMRO.1640.OV18Voorbeeld-VG01.dxf of o_NL.IMRO.1640.OV18Voorbeeld-VG01.dwg);
 • i. één maal de papieren versie van de omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing inclusief alle bijlagen (ook in PDF-format opnemen in de aan te leveren dataset);
 • j. de verbeelding dient ook in PDF-format als separate bijlage te worden opgenomen in de digitale ruimtelijke onderbouwing;
 • k. er hoeft géén validatierapport te worden aangeleverd.

7.3 Overige ruimtelijke plannen

De overige ruimtelijke besluiten (structuurvisies, gerechtelijke uitspraken, beheersverordeningen en voorbereidingsbesluiten) worden alle door de gemeente zelf digitaal ontsloten. De gemeente draagt er zorg voor dat dit op correcte wijze cf. de SVBP2012 gebeurt.

Hoofdstuk 8 Afwijking van HRP18

De ruimtelijke ordening is een dynamisch gebeuren. De praktijk heeft telkens weer uitgewezen dat niet alles steeds via modellen en standaarden kan worden afgewikkeld. Het leveren van maatwerk moet en zal derhalve mogelijk blijven/zijn.

Vandaar dat - mits goed gemotiveerd - het in bijzondere gevallen mogelijk is om af te wijken van de standaardregels.

Alleen na instemming van de gemeente is afwijking van het handboek toegestaan (ten behoeve van 'maatwerk' voor een of meerdere planlocaties).

Toestemming om af te wijken van het HRP18 kan per mail (met motivering verzoek) worden gevraagd. Deze mail dient verzonden te worden aan info@leudal.nl (CC aan DURP@leudal.nl en de behandelend ambtenaar) onder vermelding van 'Verzoek afwijking HRP18-planlocatie' .

Hoofdstuk 9 Mandaat

Op basis van het mandaatbesluit van 10 november 2009 (LE 2009 B&W - 1022) van burgemeester en wethouders is in 2009 het elektronisch waarmerken van ruimtelijke plannen via ondermandaat opgedragen aan de DURP-coördinator en diens plaatsvervanger.

Het college heeft gelijktijdig met de vaststelling van het nieuwe HRP2018 en onder intrekking van het evengenoemde mandaat besloten om de taken/handelingen van burgemeester en wethouders zoals vermeld in artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening, via mandaat op te dragen aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Om pragmatische redenen is ook nu ervoor gekozen om via ondermandaatbesluiten van achtereenvolgens de gemeentesecretaris > de directeur Afdeling Ruimte > de teamleider Team Ontwikkeling ondermandaat te verlenen aan de DURP-coördinator of diens plaatsvervanger.

Eventueel noodzakelijke (tekstuele) aanpassingen van het HRP18 op grond van gewijzigde wetgeving, landelijke werkafspraken en\of voortschrijdend gemeentelijk inzicht, kunnen eveneens via ondermandaat door de (wnd.) DURP-coördinator worden gedaan.
Relevante inhoudelijke wijzigingen worden altijd ter vaststelling voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Een en ander zal worden opgenomen in het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Leudal, te raadplegen via de website https://www.overheid.nl/.

Hoofdstuk 10 Communicatie

Het HRP18 is toegelicht aan de RO-medewerkers en aan de BBP-medewerkers. Deze zullen immers de contacten met initiatiefnemers voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen onderhouden.

Het HRP18 wordt algemeen beschikbaar gesteld op het internet (hyperlink: Handboek_Ruimtelijke_Plannen_Leudal). Voor beantwoording van vragen van klanten over de inhoud van ruimtelijke plannen en datasets kan in 1e aanleg daarnaar verwezen worden. In 2e aanleg kan contact opgenomen worden met de (wnd.) DURP-coördinator.

Omdat het HRP18 bindende regels bevat voor nieuwe ruimtelijke initiatieven in Leudal, wordt het besluit tot vaststelling van het HRP18 digitaal openbaar bekend gemaakt in het Gemeenteblad Leudal. Tevens zal een melding worden opgenomen in het weekblad ViaLeudal. Het HRP18 treedt in werking op de 1e dag na afkondiging.

De gemeente Leudal heeft verder alle aanbieders van ruimtelijke plannen in Leudal - voor zover contactgegevens beschikbaar waren - actief geïnformeerd over de vaststelling en inwerkingtreding van het nieuwe HRP18.

Verder zal ook op de gemeentelijke website https://www.leudal.nl van de gemeente Leudal beknopte informatie over en een hyperlink naar het HRP18 worden opgenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Leudal
dd. 11 december 2018

De secretaris, H.K.W. Bekkers

De burgemeester, A.H.M. Verhoeven MPM

Bijlage 1 - Vaststellingsbesluit HRP18

Wordt opgenomen na besluitvorming en ondertekening.

Bijlage 2 - Mandaatbesluit HRP18

Wordt opgenomen na besluitvorming en ondertekening.